چند همسری، سرویس جنسی دادن چند زن به یک مرد

ندا روشن

در آبانماه 1398 همان زمانی که مردم در خیابان با نیروهای سرکوب گر و علیه رژیم مبارزه میکردند، در تلویزیون جمهوری اسلامی برنامهای تحت عنوان «بدون توقف» پخش شد. در این برنامه غلامرضا قاسمیان به تبلیغ و ترویج چندهمسری پرداخت. دلایل وی در مورد چندهمسری این بود که بسیاری از زنان مجرد هستند و احتیاج به سر پناه و امنیت دارند و مردان هم به خاطر این که به فساد کشیده نشوند بهتر است با چند همسر مشکلاتشان را حل کنند. دیگر سردم داران رژیم هم چون علی مطهری نمایندهی مجلس نیز از چند همسری دفاع نمود. پس از این برنامه، تبلیغاتی در شبکههای مجازی با عکس مردی که چهار زن چادری شاد در کنار یک مرد و به همراه سه کودک با پرچم ایران، به راه انداختند. در ادامه نیز «کارگاه الزامات تشکیل خانوادهی چند همسری» را سازماندهی کردند که به طور «رایگان» به زنان آموزش دهند و از «مواهب» رضایت دادن به همسر خود برای ازدواج مجدد، دلایل «آسمانی» و تکیه بر قوانین اسلامی، سخنپروری کردند.

زنان در ایران در دورانهای مختلف تاریخی همواره تحت ستم جنسیتی قرار گرفته اند، اما در شرایط کنونی زنان چهل سال است که زیر سایهی حکومت مذهبی هستند که این (ستم بر زن) ویژگیهای خاصی به خود گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی سیستمی سرمایهداری است که ستم بر زن بخش جدا ناپذیر آن است. در عین حال این رژیم سرمایهداری، رژیمی دینی است که ابعاد خشونت و تبلیغ و ترویج سنتهای ارتجاعی علیه زنان و فرهنگ مردسالارانهی اسلامی را نیز در خود متمرکز کردهاست. در نتیجه خشونت بر زنان بسیار گسترده و عمیق در جامعه سازماندهی شده است.خشونت علیه زنان قانونی است و قانون دست مردان را باز میگذارد که به هر شکل که می خواهند به زنان خشونت کنند.

خشونت چنان در جامعه طبیعی جلوه داده شده است که گویا زنان برای این زاده شده اند که مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم، تجاوز و... قرار گیرند و دم نزنند. سه پشتوانهی این خشونت، قانون، فرهنگ و ایدئولوژی مذهبی حلقه بههم پیوستهای هستند که توسط نیروهای سرکوبگری رژیم بر زنان برای به انقیاد در آوردن کامل آنان به کار گرفته شدهاست.

خانواده محیطی است که تبعیض علیه زنان در آن نهادینه شدهاست. از نظر این رژیم دینی تنها کار زنان این است که از زاویهی جنسی و پیشبرد امور خانه آسایش همسرش را فراهم سازد. خامنهای در این خصوص گفته است: «ارزش واقعی زن به آن است که محیط خانواده را برای همسر و فرزندان خود به بهشت و محیطی متعالی و امن و معارف الهی تبدیل کند».

حال علاوه بر تمامی قوانینی که حتا در رختخواب زنان نیز دخالت دارد، در شرایط کنونی تلاش دارند با طرح چند همسری و تبلیغ بر سر آن، خشونت بر زنان را به شکل وقیحتری پیش گذارند. از نظر قانون، فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی، زن کالای جنسی است و وظیفه اصلیاش سرویسدهی به مردان است. حال در طرح مساله چند همسری قرار است این وظیفه را چند زن در زیر یک سقف برای یک مرد انجام دهند. چند زن در زیر یک سقف قرار است سرویسدهی جنسی را آن طوری پیش برند که بتوانند هرچه بیشتر ماشین تولید مثل خود را برای زائیدن و تکثیر «امت اسلام شیعی» به کار برند.

این رژیم از همان روزهای اولی که به قدرت رسید با اجباری کردن حجاب اعلام کرد که قصد دارد با خشونتی آشکار در تمام عرصههای زندگی زنان، آنان را هم چون انسانهای مرده و مطیعی بار آورد که وظیفهشان برآورده کردن رضایت مردان از هر لحاظ باشد. زن «خوب» زنی است که مردان از آنان و سرویسدهی آنان در همه عرصههای زندگی راضی باشند. رژیم جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن این نقش برای زنان تمام ابزارهای سرکوب خود را به کار بست. اما زنان خصوصاً جوانان نیز در برابر تنفر و جنگی نابرابر از همان روزهای اول قدرتگیری جمهوری اسلامی، که آغاز پرشکوه آن در 8 مارس 1357علیه حجاب اجباری بود تا کنون با مبارزات خود نشان دادند که زیر بار نقش و جایگاه کالای جنسی بودن نخواهند رفت.

این رژیم تئوکراتیک را باید با پیشبرد مبارزات زنان و همه اقشار و طبقات از ریشه و بن برکند و دنیایی را ساخت که زنان در آن نه یک کالای جنسی بلکه انسانهایی فارغ از ستم جنسیتی باشند.

نشریه هشت مارس شماره 49

فوریه 2020 / بهمن 1398