سیل خروشان مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی،  تنها راه است!

 

میلیون ها  نفر در اثر سیلی که در شهر ها و استان های مختلف در ایران جاری شده است، به معنای واقعی، همه چیز خود را از دست داده اند. در این میان  خسارت اصلی به هزاران هزار نفر تهیدستان شهر و روستا وارد شده است. تهیدستانی که هم شکم گرسنه اشان، گرسنه تر شده است و هم این که خانه های محقر و بالا پوش های ژنده و پاره پاره اشان را از دست داده اند. تحت تاثیر این سیل میلیون ها نفر بی خانمان، آواره، تشنه و گرسنه باقی مانده اند. هیچ نوشته ای نمی تواند اوج ویرانی که در نتیجه سیل بر زندگی مردم ستمدیده وارد شده است را به تصویر بکشد. به خاطر نبود امکانات کافی زیر ساختی جهت مقابله با این بلایای "طبیعی" عدم تدارکات کافی، کمبود اطلاعات، عدم توانایی مالی مردم جهت خروج از مناطق سیل زده و.... تهیدستان و به ویژه زنان و کودکان را ضربه پذیر تر کرده است.

عامل اصلی ویرانی، خسارت، درب و داغان شدن زندگی مردم، از دست دادن ده ها نفر، بی خانمانی هزاران هزار نفر، زیر آب رفتن روستاها و.....، رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی است. رژیمی که با چنگ انداختن بر منابع زیر زمینی، از بین بردن جنگل ها ، دست اندازی های بی رویه در طبیعت و... در خدمت به دولت طبقاتی، در خدمت به اختلاس، فساد، مافیای اقتصادی و....  بر ویرانی  های زیست محیطی بیش از هر زمان دیگر افزوده است. رقابت در بین سران مرتجع رژیم برای تصاحب هر آن چه که باقی مانده است، زمینه را برای وقوع چنین "بلایای طبیعی" مهیا نموده است.  بی دلیل نبوده و نیست که فعالین محیط زیست در زندان خودکشی می شوند و ده ها فعال این حوزه  در زندان های قرون وسطایی جمهوری اسلامی  به بند کشیده می شوند. چرا که این فعالین دارای این دانش هستند که پرده از روی جنایا تی که  این رژیم در رابطه با زیست محیط می کنند، بردارند.

نابودی جنگل ها، تبدیل طبیعت به گورستانی از زباله ، سمی شدن خاک ها و آب های زیر زمینی و..... نتیجه عملکرد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است. چرا که این رژیم به طبیعت به عنوان منبعی در خدمت به بقای سیستم ستم و استثمارش می نگرد.

هم زمان  وجود یک دولت زن ستیز، مناسبات قدرت و تقسیم کار موجود بین زن و مرد، روابط پدر/مردسالاری، آداب و رسوم و فرهنگ منتج از این مناسبات به همراه دین و خرافه و سنت های عقب مانده و ارتجاعی، همگی دست در دست هم فشار بیشتری را به زنان وارد می کند. در دوران بلایای "طبیعی" این فشار ها تشدید می شوند. بر اساس تحقیقات دانشکده اقتصاد لندن ( ال اس ای ) از بررسی 141  بلایای "طبیعی" در صد کشته شده گان زن به مراتب بیشتر از مردان بوده است. یکی از دلایل آن بی حقوقی زنان ارزیابی شده است.

زنان به طور عمده مسئول نگه داری از خانه و کودکان هستند. در زمان وقوع بلایای "طبیعی" هم چون سیل، زندگی میلیون ها زن فقیر و تهیدست بیش از همه مورد تهدید قرار می گیرد. این زنان زحمتکش شهر و روستا هستند که بار از دست دادن ناچیز ترین وسائل زندگیِ، بیغوله های محقری که ده ها خانواده در آن زندگی می کنند و.... را بر دوش می کشند. غلبه مناسبات مرد/پدر سالارانه در جامعه و تاثیرات مستقیم و بی رحمانه آن در زندگی زنان زحمتکش، عاملی است که در وقوع  بلایای "طبیعی" مثل سیل، بیشترین آسیب ها را بر زنان و کودکان تحت مراقبت اشان  وارد می سازد. زنان خصوصا در میان اقشار تهیدست جامعه از توانمندی های جسمی و آموزش های لازم برای حفظ جان خود محرومند. به عنوان مثال: بخش بزرگی از این زنان نمی توانند حتا برای فاصله ی کوتاهی شنا کنند، در نتیجه در برابر سیل و پرت شدن درون آن به آسانی جان خود و کودکانشان را از دست می دهند. حتا زمانی که از مرگ نجات می یابند به خاطر نبود اولیه ترین مایحتاج زندگی، لوازم بهداشتی و .... زنان باز هم به مراتب بیشتر از مردان زندگی اشان به خطر می افتد. زنان حامله، زنانی که خون ریزی های ماهانه دارند، زنانی که در اثر سیل سقط جنین می کنند و.... بدون پشتوانه ای در جامعه رها می شوند.

جامعه ای که در آن فوق استثمار، ستم و فرودستی  بر زنان، غلبه مناسبات نا برابر بین زن و مرد، خشونت، فقر و گرسنگی، بی کاری و بی آینده گی،بی داد می کند، تنها یک راه در پیش پای خود دارد. به راه انداختن سیل خروشان مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی هر نوع بلایای " طبیعی"  و در جهت نجات بقایای زیست محیطی که به نابودی کشیده شده است.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

28 مارس 2019