مهری جعفری را در فتح قله ها از دست دادیم!


مهر جعفری حقوق دان، شاعر و از فعالین حوزه زنان، کودکان و حقوق بشر بود. مهری کوهنوردی پرسابقه بود که قصد داشت به طور انفرادی قله 7439 متری پوبدا در قرقیزستان را فتح کند، اما متاسفانه از روز 13 مرداد در رشته کوه «تی نشان» مفقود شد و جستجوی دوستان و خانواده اش برای پیدا کردن او ثمری نداشت.

مهری در تمام دورانی که در انگلستان به سر برد تلاش داشت علیه ستم  جمهوری اسلامی هم چون سرکوب زنان، به بند کشیدن مبارزین و معترضین، اعدام و شکنجه و.... به سبک و روش و باورهای خود مبارزه کند.

ما از دست دادن یکی از یاران و فعالین جنبش زنان را به کوشندکان حقوق کودکان، پناهنده گان، به ورزشکاران، هنرمندان و به ویژه به خانواده او تسلیت می گوئیم.

یاد عزیزش گرامی

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

22 مرداد 1400