نامه اعتراضی دانيل ميتران به سفارت جمهوری اسلامی

نامه اعتراضی دانيل ميتران به سفارت جمهوری اسلامی

مينا اسدی (شاعر و نويسنده تبعيدی)، جميله ندائی (فيلمساز تبعيدی) و كميته زنان هشت مارس، طی نامه ای مشترك به دانيل ميتران از او خواستند كه به دستگيری و صدور حكم اعدام برای فعالين جنبش دانشجوئی بويژه مريم شانسی (ملوس رادنيا) كه حكم اعدامش توسط ديوان عالی قضائی كشور تائيد شده، اعتراض كند. دانيل ميتران نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی ارسال نمود و خواهان آزادی همه زندانيان سياسی ايران شد.

 انگليس ـ لندن: تظاهرات در اعتراض به سفر خاتمی

سه شنبه ـ 26 اكتبر، فعالين كميته زنان هشت مارس در تظاهراتی كه توسط چندين تشكل در مقابل سفارت فرانسه سازمان داده شد، شركت كردند.

روز پنجشنبه 28 اكتبر كميته زنان هشت مارس همراه با تعدادی سازمان و تشكل مترقی ديگر، در مقابل يونسكو تظاهراتی اعتراضي، سازمان دادند.در هر دوی اين آكسيون ها، اعلاميه های كميته زنان هشت مارس در اعتراض به سفر خاتمي، وسيعا پخش شد.

سوئيس ـ برن

روز شنبه 23  اكتبر كميته زنان هشت مارس در تظاهراتی كه توسط سازمانها و تشكلات مترقی در اعتراض به سفر خاتمی در مقابل دفتر يونسكو سازمان داده شد، شركت كردند و اعلاميه های كميته زنان هشت مارس را پخش كردند.     

آوریل 1999