گزارشی از آکسیون اعتراضی علیه اعدام در لندن

شنبه ١٣ مه ٢٠٢٣ در میدان ترافالگار لندن  علیه اعدام جمع شدیم تا به مردم آزادیخواه و مترقی بگوئیم که ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی شتاب بیشتری گرفته است تا این گونه چند صباحی بر عمر ننگین خود اضافه کند.

جمع شدیم که بگوئیم که این اعدام ها و ایجاد فضای بشدت امنیتی در برابر مردم ستمدیده ای است که هشت ماه گذشته در برابر سرکوبگران جنایتکار ایستادند و برای آزادی و رهایی خود جنگیدند و مرگ را به سخره گرفتند. 

در این آکسیون بیانیه «چوبه های دار جمهوری اسلامی را با مبارزات سراسری  در هم شکنیم» به زبان فارسی و انگلیسی در بین مردم پخش شد.