به درخت بارور و شکوفان شعر، نادیا انجمن

به درخت  بارور  و شکوفان شعر، نادیا انجمن

          

       که تبر جهالت  قرون   بر پیکرش   فرود آمد .

 

         نیلوفرین شکوهّ

 

در دود غرقه گشته و بر جاست این درخت

زود آمده ست ، میوه فرداست  این درخت

 

هر شاخه اش ستاره فریاد میوه داشت

رگبار دیده ،لیک شکوفاست این درخت

 

خندق ترین    جزیره  و  نیلوفرین شکوهّ

در این زمین  مرده، چه بیجاست این درخت

 

مشت  قرون  به چشم  درخشان او نشست

شرم هزار ساله ی  بر ماست  این  درخت

 

گفت از  "خمیدگی "   و  ولی ایستاده مرد

بالاترین ترین  قد  و بالاست  این  درخت

                                                         

                                                     فاروق فارانی

                                                           کابل

                                                      نوامبر 2005