آتش زدن مکتب توسط طالبان در پنجشیر! طالبان به تاریخ ۳۱ جنوری ساختمان مکتب میرزا عبدالغفور را در روستای کوجان ولسوالی پریان به آتش کشیدند.

طالبان بعد از قدرت گیری شان در پنجشیر  از این مکتب به عنوان پایگاه نظامی شان استفاده می کردند. اما سه شنبه، ساعت هشت شب آن را به آتش کشیدند.

گروه متحجر و ضد زن طالبان از زمان ظهور شان تا به امروز همواره با سوختاندن مکاتب ضدیت و دشمنی شان را با علم و دانش و مخصوصا با دانایی زنان نشان داده اند.

طالبان که با ادعای «تغییر» توسط امپریالیست امریکا به قدرت رسیدند. در طول این یک سال و پنج ماه گذشته، با قوانین ضد زن و سوختاندن مکاتب نشان دادند که، نه تنها هیچ تغییر مثبتی در رفتار زنستیزانه، سرکوبگرانه و فاشیستی خود نداشته اند، بلکه هار تر و وحشی تر شده اند.

١٢ بهمن ۱۴۰۱ / ١ فوریه ٢٠٢٣