سپیده قلیان

آنچه که سپیده قلیان ٣ سال پیش در کتاب «تیلاپیا خون هورالعظیم را هورت می کشد» از اشکال شنیع تعرض زندانبانان به خصوصی ترین اندام های زنان روایت می کند، همان رفتارجنسی است که امروز هم حتی مقابل دوربین های زندان، ادامه دارد و به زنان زندانی، احساس مورد تجاوز قرار گرفتن می دهد.٢ ژوئن ٢٠٢٣