روزجهانی زن را گرامی بداریم

روزجهانی زن را گرامی بداریم

 و تعهد خود را برای مقابله با بیگانگان مستحکم تر سازیم

 بار دیگرروزجهانی زن فرارسید، روزی که تمامی نهادهای ملی دموکراتیک برای احقاق حقوق پامال شده زنان به جاده ها میریزند و صدای اعتراضات شان را نسبت به حقوق ازدست رفته زنان بلند میکنند. روز جهانی زن بار دیگرفرارسیده است ، اما قتل و تجاوز درافغانستان کماکان شب سیاه طولانی را میپیماید. هشتم مارچ روز مبارزه برای آزادی و رهایی زنان درسراسر جهان است ، بدین اساس باید به استقبال گرامی داشت هرچه پرشکوه تر این روز مهم وتاریخی برویم، متاسفانه که درکشوراشغال شده ما جایی برای بیان این حقایق نیست ، کشوریست که اکثریت نیروهای مرتجع و بنیادگرا زیر لوای امپریالیزم امریکا در رژیم دست نشاندۀ حاکم بر آن جمع گردیده اند، کشوریست که دران نیروهای مرتجع و زن ستیز در زمینه سرکوب و آزار زنان یکی از دیگری گوی سبقت را ربوده اندوتمامی این نیروهای مرتجع زن ستیز از پشتوانه مالی و نظامی امپریالیستها بخصوص امپریالیزم امریکا برخورداربوده وهستند. نیروهای اشغالگر کماکان حضور خود را در افغانستان حفاظت از "آزادی"مردم افغانستان و "امنیت" زنان اعلام میکنند ، اما از زمان تجاوز امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا نه تنها تغییر اساسی و فاحشی درجهت بهبودی وضعیت زنان افغانستان به وجود نیامده بلکه روز بروز شرایط امنیتی برای زنان وخیم تر گردیده است و هم اکنون با انواع و اشکال مختلف تهدید ها، تجاوز و قتل مواجه اند. آیا صدای اعتراضات گسترده زنان افغانی که تن و جانشان جولانگاه جریانات بنیادگرای اسلامی ، دول متجاوز،امپریالیستهای اشغالگر و دست نشاندگانشان شده است را میشنوید؟آیا صدای فریاد وناله زنان عراقی را ازترس ووحشت قتلهای ناموسی توسط بنیادگرایان خائین اسلامی و یا تجاوز سربازان اشغالگرامریکایی و انگلیسی را میشنوید؟آیا صدای فریاد آن زن ایرانی را که ضربت خورده شلاق و حجاب اجباری برتن درآستانه سنگساراست را میشنوید؟آیا صدای اعتراض زنان دیگرممالک را که درسراسرجهان طنین انداز شده است را میشنوید؟آیا شاهد افزایش روزانه تعداد زنان قربانی خشونت های مردسالارانه در کشورهای اروپایی هستید؟تجاوز و قتل زنان و دختران در افغانستان نماد قدرت جریانات جنگ سالار و مرتجع اسلامی و اربابان امپریالیستی شان است. ما منسوبین جنبش انقلابی جوانان افغانستان در ادامه راهی که آغاز کرده ایم، به دنبال ساختن جهانی هستیم بر پایه قدرت و مشارکت تمامی انسانهایی که سودی در دوام نظام های متکی  بر ستم و استثمار  ندارند. ما خواستار جهانی هستیم که در آن ناقص سازی جنسی زنان نه یک سنت بلکه یک جنایت محسوب شود، به دنبال ساختن جامعه ای هستیم که درآن  هیچ زن و دختری برای خلاصی از شر خشونت مردسالاری خودکشی و خود سوزی نکند؛ به دنبال ساختن جامعه ای خواهیم بود که هویت زنان با همسر و مادر بودنشان تعیین نشود. کسی نتواند زنان را به اجبار درآشپزخانه و اندرونی حبس کند و آنان را از مشارکت در تولید اجتماعی و فعالیت های سیاسی محروم کند؛ زنان مالک و صاحب اختیار بدن خود باشند و بتوانند برای بچه دار شدن و یا نشدن، خود تصمیم بگیرند، جهانی که برابری زنان با مردان را در تمامی عرصه ها تامین کند. به دنبال ساختن جامعه بری از هرگونه ستم واستثمار هستیم و به دنبال ساختن جامعه ای هستیم که خود زنان مجری ستم برزنان نباشند و تمامی این خواسته ها فقط وفقط با بیرون راندن نیروهای اشغالگر امریکایی و سرنگونی رژیم دست نشانده حاکم میسر خواهد بود. جنبش انقلابی جوانان افغانستان درابتدای تجاوزنیروهای امپریالیستی با بیرون دادن پلاتفورم مبارزاتی خویش بیان نمود که : " جنبش انقلابِی جوانان " در مبارزه علِیه اشغالگران و دست نشاندگان شان از تمامِی اشکال مبارزاتِی انقلابِی و ملِی – دموکراتِیک در خدمت تدارک براِی برپائِی و پِیشبرد مقاومت ملِی مردمِی و انقلابِی  استفاده به عمل مِی آورد و برِین اساس تلاش مِی نماِید که در تمام عرصه هاِی مبارزاتِی فعالانه و خستگِی ناپذِیر به کاروپِیکار انقلابِی بپردازد ." جنبش انقلابِی جوانان " تمام جوانان افغانستانِی را به خروج شجاعانه و رزمجوِیانه از زِیر درفش اردو و پولِیس پوشالِی و همچنان ترک بِی تفاوتِی ها و فرارطلبِی ها از مبارزه و مقاومت علِیه اشغالگران و دست نشاندگان شان  فرا مِی خواند .  فقط با تامِین استقلال و آزادِی کشور و مردمان کشور و پِیشروِی مداوم در مسِیر انقلاب ، فرداِی مان شگوفان و پر بار ،  برِی از سلطه امپرِیالِیستها و مرتجعِین و سرشار از آزادِی و بهروزِی خواهد بود." هدف ما روشن است و این روشنی افق رهایی مارا میسازد که باید به دسترس میلیونها انسان ستمدیده و زجرکشیده قرارگیرد. هدف ما روشن است و افقی را میسازد که به ما امید میدهد و امیدی که به ما شجاعت و قدرت میبخشد تا بتوانیم با مبارزات آگاهانه خود آینده راازآن خود کنیم ، آینده ای فارغ از هرگونه ستم واستثمارجنسی و طبقاتی و باچنین عزم راسخ حرکت کرده ایم وتمامی جوانان اعم از زنان و مردان را به مبارزه علیه نیروهای اشغالگر امریکایی فرامیخوانیم. روزجهانی زن را گرامی میداریم وتعهد راسخ خود را برای مقابله با بیگانگان مستحکم و آهنین میسازیم.زنان ومردان آزادیخواه!هشتم مارچ 2008 را با شعار آهنین " به پِیش بسوِی برپائِی جنبش وسِیع انقلابِی جوانان براِی برپائِی و پِیشبرد مقاومت ملِی مردمِی و انقلابِی !" گرامی بداریم و گام هایمان را متحد و صفوفمان را گسترده تر کنیم و با ترک بی تفاوتی ها و فرارطلبی ها در بیرون راندن نیروهای اشغالگر ازهیچ سعی و مجاهدتی فروگذارنکرده و پرچم رهایی زنان را که نیم پیکر جامعه انسانی را میسازد به اهتزاردرآوریم. پرچم رهایی زنان در جهان کنونی مرزی روشن بین همه ستمدیدگان جهان و مرتجعین  رنگارنگ امپریالیستی و بنیادگرای اسلامی است.دگرگونی واقعی در موقعیت زنان افغانستانی و عراقی از پایین و توسط زنان و دیگر بخش های جامعه و با اتکا به ایده و راهی که مبرااز تبعیض، استثمار و استعمار و ستم جنسی باشد، بدست خواهد آمد. 

به پا خیز دختر افغان که تو امید فردایی

بیا دربستر جبهه که تو طوفان دریایی

بکوب آن لانه دشمن ، کجا تا کی میماند  

نترس ازاین کثافت ها اگر فرزند افغانی 

به پیش درراه برپایی و پیشبرد مقاومت ملی ،

مردمی وانقلابی

مرگ بر اشغالگران امپریالیست

 مرگ بر دولت دست نشانده

زنده باد آزادی ، زنده باد استقلال

زنده باد مبارزات برحق زنان 

جنبش انقلابی جوانان افغانستان

ششم مارچ 2008 ( 16 حوت 1386)