ستم برزن یکی ازارکان عمده جمهوری اسلامی افغانستان است

ستم برزن یکی ازارکان عمده جمهوری اسلامی افغانستان است

جمهوری اسلامی افغانستان رژیمی است دست نشانده و زیر سلطه مستقیم امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا . دراین نظام علاوه برستم طبقاتی ستم امپریالیستی نیز به شدید ترین وجه آن عمل مینماید . ستم طبقاتی با ستم امپریالیستی پیوند تنگاتنگ دارد. زنان که نصف نفوس جامعه را درافغانستان احتوا میکند علاوه برستم طبقاتی و ستم امپریالیستی ازستم مرد سالاری به شدیدترین وجه آن دررنج اند. این ستم به شکل شنیع آن برزنان اعمال میشود.  رژیم پوشالی و اربابان امپریالیستی اش حامی این ستم اند.

زمانی که امپریالیستهای لجام گسیخته به رهبری امریکا درافغانستان تجاوزنمودند, این تجاوز واشغالگری شان را بنام " دموکراسی " , " آزادی" , "تساوی حقوق زن ومرد" اعلان نمودند. تمام تسلیم طلبان و خائینین به مردم این دوره را دوره گذارازخشونت به مسالمت ومردم سالاری خواندند.

تاریخ ثابت ساخته است کشوری که تمامیت ارضی آن مورد تهاجم و تاخت و تاز بیگانگان قرارگرفته  وا ستقلال اش سلب شده باشد هرگز آزاد نیست و دران دموکراسی وتساوی حقوق زن ومرد کاملا معنی حقیقی خود را ازدست میدهد . دموکراسی و تساوی حقوق تحایفی نیست که ازطرف امپریالیستها و خائینین ملی به مردم ارائه گردد, بلکه به اثر مبارزات خستگی ناپذیرخلق های تحت ستم به دست میاید.

بعدازتصویب قانون اساسی زیر چتر حمایتی امپریالیستها خائینین ملی وتسلیم طلبان درپیراهن نمیگنجیدند ودرهرجا زمزمه میکردند که درقانون تساوی حقوق زن ومرد به رسمیت شناخته شده است . مگر آنها تاریخ را نخوانده اند ویا اینکه خوانده اند ولی میخواهند عمدا همه چیز را وارونه جلوه دهند. تصویب کنندگان قانون اساسی ارتجاعی امپریالیستی و ارتجاعی همان حقی را به زنان قائل شده اند که درطول تاریخ طبقات حاکم مردسالارقائل بوده اند.

درماده بیست وچهار قانون اساسی ارتجاعی - امپریالیستی یادآوری شده که :" اتباع افغانستان اعم اززن ومرد دربرابر قانون حقوق مساوی دارند." این یک حکم ظاهری برای فریب زنان است . این حکم به این معنی است که زنان دربرابر قانون جزائی و مدنی با مردان برابراند که چنین چیزی هم نیست زیرا اگر یک زن شوهرش را به قتل برساند فورا اعدام میشود, اما اززمان قدرت گیری رژیم دست نشانده بیش از هزاران زن به دست شوهر, برادر ویا پدرش به شکل فجیعی به قتل رسیده اند اما جمهوری اسلامی افغانستان علاوه براینکه ایشان را محاکمه نکرده بلکه اکثریت شان را برائت داده و ازحبس آزاد ساخته است. یک نمونه بارز آن قتل نادیا انجمن شاعره جوان به دست شوهرش میباشد که بعدازچند ماه با دادن رشوه کلان " قیمت خانه اش" به قاضی ازحبس رها گردیده و فعلا مدیر عمومی کتابخانه پوهنتون هرات است . این یک نوع امتیاز دادن به مردان دربرابر قتل زنان میباشد.

همانطوری که این قانون اساسی برمبنای مناسبات تولیدی و شرایط سیاسی حاکم برجامعه نیمه فئودال تحت سلطه حاکمیت استعماری امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا و خائینین ملی تدوین و تصویب شده است , روابط حقوقی آن هم بازتابی ازهمین مناسبات و روابط تولیدی حاکم درجامعه است. بدون شک دراین قانون معدوده حقوق توده های مردم و بخصوص زنان برطبق صلاح وثواب دید امپریالیزم و خائینین ملی معین شده است وهمچنان وجایب ومکلفیت های آنها درتحمیل سلطه وستم امپریالیزم و ارتجاع مشخص گردیده است. همجنین بیان مقوله " تساوی حقوق زن و مرد" دراین قانون درشرایط سلطه مستقیم امپریالیزم و ارتجاع و فاشیزم وحشی حرف پوچ ومیان تهی است.

این قانون اساسی مانند هرقانون دیگری که قبلا تدوین وتصویب گردیده وسیله ای برای جلوگیری ازمبارزات برحق توده ها ودرنهایت وسیله سرکوب قهری این مبارزات میباشد. این موضوع درظرف چند سالی که ازتصویب و تدوین قانون اساسی میگذرد به خوبی روشن گردیده است  .

بعدازتصویب قانون اساسی ارتجاعی - امپریالیستی ، علاوه براینکه وضعیت زنان بهبودی حاصل نکرده بلکه روزبه روز وخیم تر گردیده است. اززمان تصویب قانون اساسی هزاران زن به انواع و اشکال مختلف به قتل رسیده اند وبه هزاران زن تجاوز صورت گرفته و اکثریت این تجاوزگران مزدوران رژیم جمهوری اسلامی بوده اند که گند وکثافت کاری شان ازطریق رادیوهای جهان برملا گردیده است , اما هیچگاه به محاکمه کشیده نشده اند. گزارش عفو بین الملل این را به صراحت اعلام نموده است که " در زمان طالبان اگر زنی بازار میرفت و ذره ای از بدنش را نشان میداد شلاق میخورد , اما حالا به او تجاوز میشود." گزارش عفو بین الملل اعلام نمیکند که مسئول این تجاوز به زنان کیست  و اینهایی که به زنان تجاوز میکنند کیانند؟ مسئولیت تمامی این جنایات به دوش امپریالیستها و رژیم جمهوری اسلامی است, زیرا اینها حامی ستم برزنان اند واکثریت کسانی که به زنان تجاوزنموده نیروهای امنیتی رژیم پوشالی است که به محاکمه کشانیده نشده اند.

دربسیاری ازموارد, تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان گزارش داده نمیشود چرا که حمایت بسیار محدودی درکل جامعه دارد وازجانب رژیم پوشالی هیچ گونه حمایتی نمیشود, نه درقدرت اجرائیه ( که توسط کرزی اداره میشود) ونه درسیستم قضائی که عمدتا دردست بنیادگراهای اسلامی است. درواقع قضات کنونی دادگاه ها قربانیان را به محاکمه میکشانند نه تجاوزگران را ! زنانی که قربانی تجاوز ویا دیگر سوء استفاده های جنسی واقع میشوند اغلب ازجانب محکمه ها به زنا محکوم میشوند.

این نوع ستم برزنان که زن را به مالکیت مرد درمیاورد و " ناموس " مرد به حساب می آورد درسیستم مستعمراتی – نیمه فئودالی عمیقا ریشه دارد. زمین داران , سرمایه داران دلال و جنگ سالاران اسلامی که تجسم واعمال کننده چنین سیستمی اند دقیقا همان نیروهایی هستند که به مثابه متحدین امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا درافغانستان حکومت میکنند. نه تنها جنگ سالاران اسلامی متحدین امپریالیستها اند بلکه رویزیونیستهای خلق و پرچم وشعله ای های تسلیم طلب نیز ازجمله متحدین تجاوزگران واشغالگران اند ودرجمله خائینین ملی محسوب گردیده و در هرگونه ستمی که ازطرف امپریالیستها برمردم این کشوراعمال میشود شریک اند. دریک کلام ازجمله بدترین نیروهای ستمگر و خائینین ملی درجامعه محسوب میگردند.

به تاریخ 11 جوزا 1386 یوم جمعه یک نفر درولسوالی زنده جان زنش را با فیرمرمی به قتل میرساند. حین دستگیری اش توسط پولیس ومصاحبه با وی , نامبرده زن اش را به فحشاء متهم میکند وقتل را جنبه ناموس داری میدهد . این یگانه راه نجات مجرمین از محاکمه است. زمانیکه خبرگزار تلویزیون هرات ازوی پرسان کرد که آیا تا حال چنین حرکتی اززنش دیده جوابش منفی بود. زمانی که پرسان نمود اورا بالفعل دستگیر نمودی؟ گفت که نه حدس زدم که با برادرم رابطه دارد. پرسان کرد تو چه فهمیدی که با برادرت رابطه دارد؟  گفت : صبح زود برادرم به خانه ام آمده بود حدس زدم که با زنم رابطه دارد. !!! پرسان نمود که خودت درآنزمان کجا بودی؟ گفت : نزد زن دیگرم ! سوال کرد که دو زن شما به دو حویلی جداگانه زندگی میکردند؟ گفت نه دریک حولی زندگی میکردند و هرکدام خانه ای داشت . من نزد زن دوم ام بودم که صدای پا شد بیرون شدم دیدم برادرم است. مرا که دید برگشت , آنزمان فهمیدم که با زنم رابطه دارد لذا تفنگ را گرفته و اورا کشتم.

هرمشکلی که دردرون خانه , مردها با زنها پیدا کنند برای اینکه " غیرت" شان زیرسوال نرود زنان شان را میکشند و فورا آنها را متهم به فحشاء میکنند. رژیم منحوس که حامی ستم برزنان است بعدازتحقیق وگرفتن رشوه قاتل را آزاد میکند. این عمل جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی سبب گردیده که مردان بدون هراس وواهمه زنان را بدست خویش محاکمه نموده وبه قتل برسانند. این یگانه عمل جنایتکارانه نیست که اتفاق افتاده است بلکه درظرف دوسال گذشته بیش ازصد زن فقط درولایت هرات توسط شوهر , برادر ویا پدرش به قتل رسیده و صدها زن دست به خودسوزی زده ویا توسط مردان سوختانده شده است. مسببین اصلی این جنایات هیچگاه به محاکه کشیده نشده اند .

زکیه ذکی ژورنالیست ازطرف شب درخانه اش درولایت پروان با فیر هفت مرمی به قتل میرسد ولی مسبب اصلی این جنایت تا حال مشخص نیست . این عمل جنایت کاران بیانگر آن است که نیروهای بنیادگرای اسلامی حاکم دردستگاه رژیم مزدور مسبب اصلی این قضیه اند . این عمل شنیع عمق کثافت کاری وزن ستیزی جمهوری اسلامی افغانستان را میرساند.

آیا رژیم پوشالی به شکایت زنی که به تاریخ 15 ثور درحوزه امنیتی پنجم کابل ازدست صفی الله نام شوهرش شاکی شده بود درحالیکه داکتر نظر داده است که " دست چپ زن کسردارد و درحصه قدامی وخلفی نیز کسر دیده میشود " رسیدگی کرد؟ جواب منفی است.علاوه براینکه رسیدگی صورت نگرفت بلکه صفی الله نام تا فعلا دستگیر هم نشده است و حتی برای یک شب هم بازداشت نگردیده است. مرگ بردروغگویانی که صحبت ازآزادی و تساوی حقوق زن ومرد میکنند وعملا حامی ستم بر زنان اند.

بیایید با صدای بلند و رستا اعلام نمائیم که : به پیش درراه برپائی و پیشبرد مقاومت ملی مردمی وانقلابی برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر وسرنگونی رژیم دست نشانده.!

تغییر ریشه ای وضعیت زنان و رهایی کامل آنها ازقید ستم جنسی نه فقط درجوامع  عقب مانده بلکه درجوامع پیشرفته سرمایه داری امپریالیستی نیز درگرو انجام انقلاب است. رژیم جمهوری اسلامی افغانستان با تکیه برعقب مانده ترین ایده های سنتی فئودالی و با زورتفنگ وقانون ابتدائی ترین حقوق زنان را سلب کرده است . این عمل خائینانه رژیم جمهوری اسلامی افغانستان زمینه ساز آن است که زنان هرچه بیشتر به میدان مبارزه کشیده شوند وبا این متحجران فکری واربابان امپریالیستی شان به ستیز ومبارزه برخیزند . برابری واقعی میان زنان ومردان فقط درفرایند تغییر وتحولات انقلاب اجتماعی درکل جامعه متحقق خواهدشد.

" تا وقتیکه حتی یک زن تحت ستم در دنیا وجود داشته باشد هیچ کس واقعا آزاد نیست"

 

زنجیرها را بگسلیم وخشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی درراه انقلاب رها کنیم.

دسته هشت مارچ زنان افغانستان