zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Aug 2020
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   دسته هشت مارس
چرا زنان جنس دوم قلمداد ميگردند؟

چرا زنان جنس دوم قلمداد ميگردند؟

برگرفته از نشریه شماره 13 نبرد زن

افغانستان كشوريست كه چهل وچهاركشورامپرياليستي دران حضورنظامي دارند،زنان اين جامعه ازجمله محرومترين ومظلوم ترين بخش جامعه راتشكيل ميدهند،يابعبارت ديگربرده بردگان است كه تحت ستم مضاعف قراردارند.

ازيكسونظام حاكم مرد سالارانه كشورزنان راجنس دوم قلمداد نموده وزنان رابيش ازحد تحت فشارقرارميدهد تاهرچه بيشترآنهارامطيع مردان گرداند،درجامعه افغانستان اين قاعده ازطريق قوانين نهادينه گرديده است.ازسوي ديگرفشارطبقاتي معضلات بيش ازحدي كه ازطرف اشغالگران براي شان بوجود آمده آنها راتحت فشارقرارداده است.زنان بازيچه كامجويي مردان وبخصوص زورگويان وآنهائيكه به شكلي ازاشكال به جنگ سالاران وابستگي دارند قرارگرفته اند.

درجامعه كنوني افغانستان زنانيكه دربيرون ازخانه مصروف ميباشند چه دركارخانه هاي بزرگ وكوچك وچه درادارات دولتي درمعرض ستم جنسي قرارميگيرند،اين زنان دراثرفشاروارده ازطرف مسئولين  مجبوربه تمكين گرديده وتن به كامجوئي مي دهند.نمونه بارزآن رحميه بنت غلام رسول معلمه يكي ازمكاتب ولسوالي كرخ كه آقاي منيراحمد طاهري مفتش مربوطه مكتب، وي راوادارمينمايد تابه كامجوئي تن دهد ومدت چهارماه دريك خانه اي درشهرهرات باوي سپري نمايد.اگرتاحال زنان ازطرف زورگويان ،جنگ سالاران موردتجاوزجنسي قرارميگرفت ويايكعده ازملايان مانند مولوي اسحاق سليمان كه بالاي زن برادرش تجاوزنمود و یا ملای مسجد کبرزان که به یک طفل در داخل مسجد تجاوز جنسی نمود. اما امروز نيززنان ازطرف روشنفكراني كه منادي"آزادي زنان" اند مورد تجاوزقرارميگيرند.درچنين شرايطي وضعيت زنان نسبت به گذشته بدترگرديده است.

هرچند كه اشغالگران ورژيم حامدكرزي خود رامنادي حقوق زنان وطرفداردموكراسي قلمداد مينمايد!! وشب وروز ازطريق رسانه هاي صوتي وتصويري گلوپاره ميكند،واقعيت اين است كه زنان جامعه مابه عروسكاني براي كامجوئي قلدرمنشان تبديل گرديده اند.

رحيمه خانم اولين قرباني رژيم حامد كرزي نبوده ونيست،بلكه چندين واقعه اززمان به قدرت رسيدن حامد كرزي تاكنون بوقوع پيوسته، درتمام اين وقايع زنان مجرم شناخته شده وروانه زندان گرديده است. قضيه رحيمه خانم وآقاي منيراحمد طاهري بيانگرآنست كه شخص منيراحمد طاهري به مراتب مجرم تراززن ميباشد،اوست كه زيردستش رابه هرشكلي كه بوده فريب داده واوراربوده ودرمدت چهارماه دريك خانه براي كامجوئي مخفي نگهداشته است.حينيكه اين عمل ناشايست افشامي شود. فقط زن مجرم شناخته شده وروانه زندان ميگردد،اما منيراحمد مفتش معارف كرخ به خاطراينكه خان زاده وبرادرداكتراسپنتااست،كسي جرأت دستگيري اش راندارد.

اين حقيقت رانبايد كتمان نمود كه درفرهنگ ارتجاعي مردسالارزن يك وسيله جنسي است،روي اين ملحوظ است كه درچنين جوامع اززن به عنوان وسيله اي براي لذت بردن جنسي استفاده مي كنند.درجامعه مرد سالارزنان ازحقوق اوليه برخوردارنبوده وهميش تحقيرگرديده وحقوق شان پايمال ميگردد.تازمانيكه زنان بعنوان يك كالا ويابرده جنسي مورد معامله قرارگيرد يقينا كه فرهنگ ارتجاعي مرد سالارانه رشد ناموزون خويش راطي خواهد نمود.

رژيم آقاي كرزي نه تنها ازلحاظ اقتصادي واداري فاسد است بلكه ازلحاظ اخلاقي نيزبه شديدترين وجهي فاسد ميباشد.

مااين عمل شنيع منيراحمدطاهري راهمراه رحيمه نامه تقبيح مي نمائيم ورسالت خويش ميدانيم تاازحقوق حقه زنان ستمديده افغانستان دفاع نمائيم واززنان ستمديد افغانستان ميخواهيم براي رفع اين مشكل به" دسته هشت مارچ زنان افغانستان "به پيوندند،زيراموفقيت مادراتحاد ماست فقط ازطريق اتحاد است كه ميتوانيم عليه كسانيكه مارادراسارت خويش نگهداشته به مبارزه برخاسته وحقوق خويش رابدست آوريم.دراثراين مبارزه است كه ميتوان به تساوي حقوق زن ومرد دست يافت وجامعه اي رابوجود آورد كه ديگرهيچ زني تحت ستم نباشد.

مابطور جدي سعي مينمائيم تادرپهلو ديگر نيروهاي مترقي ودوشادوش آنها درد زنان رافرياد كنيم وايشان رابه خاطررهائي ازقيد هرگونه ستم سازماندهي نمائيم

 

 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 51  صفحه: 1 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠