zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
22 Jan 2020
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
  برگشت   دسته هشت مارس
زنان خود حامل ستم برزنان ميباشند

زنان خود حامل ستم برزنان ميباشند

با درود به همه عزيزانی كه دراين محفل حضوردارند وبا درود به تمام زنان جهان و بخصوص زنان افغانستان و آنهائيكه اين روز را به خاطرگراميداشت زنان قهرمانيكه جان شانرا درراه آزادی فدانموده تجليل می نمايند ودرجهت دادن آگاهی به ديگر زنان و مردان مبارز ميرزمند.من دراينجا ميخواهم بصورت مختصربحثی در مورد ستم بر زن داشته باشم، البته نه فقط ستم مرد برزن بلكه گوشه های ازستم زن بر زن را بازگو نمايم.

از زمانيكه سيستم مادرسالاری فروريخت يعنی تبارمادری به تبارپدری تغييرشكل نمود و مرد مالك، قانون گذارخانواده گرديد ستم جنسيتی بر زن نيزتحميل شد. درچنين جوامع مبتنی برتقسيم بندی طبقاتی وجنسيتی زنان به اشكال گوناگون مورد ظلم وستم قراردارند.اين ظلم و ستم نه تنها از طرف مردان بلكه ازطرف خود زنان نيزاعمال می شود و عده ای از زنان خود حاملان ستم بر زن ميباشند و يا به عبارت ديگر خود اين زنان درحكم وسيله ای برای انتقال ارزش ها و تعاريف مرد سالارانه ميباشند.

بطورمثال رابطه عروس وخوشو را دريك خانواده درنظربگيريد و يا رابطه عروس با خواهرشوهرش را. اين رابطه در درون خانواده به شكل رقابت های ناسالم تبارز می كند. هركدام شان سعی دارند تاديگری را زير فشارقراردهد وحتی دربيشتراوقات ازمردان خانواده جهت سركوب طرف مقابلش استفاده می كند. و در اكثرمناقشات درون خانواده كه منجر به لت وكوب و حتی قتل زنان ميگردد،خود زنان نقش منفی را بازی می نمايند.اين يك جهت مساله است. جهت ديگرمساله رادرنظر بگيريد، ازهمان دوران كودكی زنان به دختران شان آموزش ميدهند كه ناقص و نيمه ای مرد است و بچه ها برتراز او يند و يا اينكه هميش خود شان می گويند كه خدا سايه مرد را بلند نموده است و مرتب به دختران می آموزند كه بايد از مردان و پسران خانواده اطاعت نموده و به خدمت آنها آماده باشند. به همين ترتيب ازكودكی به دست پسران خود تفنگ ميدهند، اما به دست دختران عروسك وهميش او را با عروسك سرگرم ميسازند. هر گاه ازاين بگذريم دخترانيكه درمحيط تعليم وتربيه داخل می شوند. چون سيستم آموزشی ما سيستم حاكم مرد سالارانه درجامعه است،ازهمان ابتدا يك سيستم اخلاقی ظالمانه تبعيض ونابرابر بين زن ومرد را تبليغ و توجيه می كند. درهمين جا هم به دختران جوان آموزش داده می شود كه شما نصف مردان هستيد ومردان برشما برتری و ارجحيت دارد. شما درطول عمرخويش نيازمند حمايت مردان ميباشيد، زيرا توانمندی و قدرت دفاع از خود را نداريد. اين تبليغ و ترويج كه ازطريق سيستم آموزشی صورت ميگيرد،زنان را منزوی ازجامعه نموده ترسو بارآورده كه هميشه چشم براه حمايت مردان است و قدرت دفاعی خويش را كاملا ازدست ميدهد.به همين خاطرهم هست وقتی مردی زنی را مورد لت و كوب قرارميدهند فقط می نشيند دست به سرگرفته گريه می كند، اصلا نمی تواند به پا به ايستد و از خود دفاع كند.

سيستم حاكم مرد سالار برای حفظ و تحكيم قدرت خويش علاوه برمسائلی كه برشمرديم هميش می كوشد كه بين زنان تفرقه ايجاد كند، تا زنان نتوانند به آگاهی،توانمندی رسيده و بسيج گردند و نقشی را كه به زنان ميدهند طوری سازماندهی و پايه ريزی شده كه خودشان عليه خودشان اقدام كنند تا استفاده آن را مردان ببرند. چنانچه همه ما در سال گذشته از طريق تلويزيون طلوع اطلاع يافتيم كه رئيس امور زنان ولايت لغمان عروسش رابه قتل رساند، اما هيچ مرجعی از وی بازجوئی نكرد و پرونده اش مانند پرونده های ديگرقتل های ناموسی بايگانی شد. اين بزرگترين اوج ستم زن بر زن را ميرساند.

نظری به كشورهای به اصطلاح " متمدن"،"آزاد" و"دموكرات" بيندازيم كه درآنجا چه برخوردی با زنان صورت ميگيرد.آيا واقعا" همانطوريكه ايشان مدعی اند مدافع حقوق و آزادی زنان اند و يا اينكه تحقير و توهين كننده زنان. برخوردی كه با زنان در اين كشور صورت ميگيرد خيلی ناخوشايند ترازكشورهای عقب مانده است روزسه شنبه 5 دلو 1389 ساعت 4:20 دقيقه عصر به وقت كابل اخباری كه ازطريق تلويزيون بی بی سی پخش گرديد گزارش داد كه نخست وزيرايتاليا متهم به روابط جنسی باچهارده زن روسپی زير18سال ميباشد. به تمام اين زنان پول پرداخت نموده است و يكی ازاين زنان را بنام روبی ازحوزه پوليس شخصا آزاد ساخته است روبی معترف بود كه در سن 17 سالگی با صدر اعظم روابط جنسی پيدا كرده است جالب اينجاست كه با تمام اين جنايت صدراعظم ايتاليا ازسياست كنار نرفت زيرا تمام ارگانهای دولتی ازآن حمايت به عمل آورده اند. گزارش فوق بصورت واضح اين موضوع را می رساند كه صدر اعظم ايتاليا مسبب اصلی روسپی گری چهارده زن فوق الذكر بوده و ميباشد اين است عملكرد كشورهای "متمدن"،آزاد" ودموكرات".

همه به چشم سرمشاهده می كنيد كمپنی هائيكه ميخواهد لوازم آرايشی و حتی ديگراجناس خويش را بفروش برسانند برای تبليغ و بفروش رساندن اجناس خويش از زنان برهنه و نيمه برهنه استفاده می كنند و حتی بدترازآن كمپنی های كه فیلم های سكس به بازارعرضه می كند و با پرروئی تمام اين حركات وعملكرد خائنانه خويش را كه نوعی از فحشای عريان می باشد بنام" صعنت سكس" ياد می كنند چنين زنانی نيز حاضر و آماده اند كه برای پركردن جيب كمپنی ها وجلب نگاه حريصانه مردان تن به اين كارها بدهند.اينست برخورد ونگاه كشورهای به اصطلاح " متمدن" و به اصطلاح  مدافع " حقوق و آزادی زنان" به زن.

اين روند تا آنجا پيش رفته كه سالانه هزاران هزار زن مانند بردگان مانند متاعی گران بها و تجارتی پرسودتر ازمواد مخدر توسط باندهای فساد و فحشا درسراسرجهان و بخصوص كشورهای " متمدن" بفروش ميرسند تا درخدمت تمايلات جنسی مردان قراربگيرند.

با كمال تاسف كه زنان،همه ای اين مظالم و برخوردهای حيوانی را ناديده گرفته و لبه تيزحمله خود را متوجه هم جنسان خود می كنند نه مناسبات فرتوت و كهنه ايكه اين روابط را بازتوليد ميكنند.

زنان مبارز و ستمديده افغانستان !

اگرميخواهيد از شر اين همه مظالم و تحقير و توهين كه نسبت به تو و ديگر هم جنسان تو می گردد رهائی يابيد بايد كه درقدم اول نفاق وتفرقه را كنار گذاشته با هم متحد شويد و بعدا عليه مناسبات ظالمانه وغيرعادلانه ايكه اين شرايط را بوجود آورده به مبارزه برخيزيد وتا نابودی كامل آن ازپای نه نشينيد.

زنده باد مبارزات برحق و خستگی ناپذير زنان در سراسرجهان بخصوص زنان زحمتكش افغانستان

مرگ " برصنعت سكس" و كسانيكه بخاطرپركردن جيب های شان حيثيت وشرافت زنان را پايمال می كنند

مرگ بر فحشا وسيستم ظالمانه ايكه آنرا بازتوليد می كند

خشم زنان رابه مثابه نيروی قدرتمندی درامر انقلاب رها كنيم.

دسته هشت مارچ

 

 
 تعداد صفحه: 3  تعداد رکورد: 51  صفحه: 1 1    2    3   
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠