zan_dem_iran@hotmail.com   !تمام زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
04 Aug 2020
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
  برگشت   دیگر سایت ها

الیزابت بَدَنتِر به مناسبت مرگ سیمون دُبووار1986

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن 2013

زنان، شما خیلی به او مدیون هستید!

   امروز، زنان غربی به سوگ نشسته اند. نه تنها میلیون ها زن که کتاب جنس دوم را خوانده اند، بلکه زنانی که ازتجزیه وتحلیل های انقلابی ومبارزات سرسختانه اوبرای برابری جنسیتی، ناخودآگاه بهره مند شده اند.

   ما، دخترانی دبیرستانی، 15-16 ساله و سربراه بودیم که کتاب جنس دوم،اذهان ما را روشن کرد. فکرنمی کنم هیچ کتابی مثل این کتاب وتا این اندازه ازطرف ما تفسیروتمجید شده باشد. سیمون دُبووار، با شرح داستان تاریخ ستم برزنان و با درهم شکستن مفهوم کلی "طبیعت زنانه"، ما را از یوغی هزارساله برگردن آزاد کرد.

   بیاد دارم با خواندن این کتاب، احساس می کردم که درواقع بال درآورده ام. سیمون دُبووار می گفت:  " چون من عمل کنید، نهراسید. رهسپارفتح دنیا شوید، دنیا از آن شماست." این پیام بقدری روشن ومنصفانه بود که تمامی نسل من آن را درک کرد.

در نظرما، این آموزش سیمون دُبووار، امری قطعی بود که  دیگرنمی شد هرگزازآن به عقب بازگشت.   

سیمون دُبوواربا یک ضربه ی چوبدستی سحرآمیزش به جزم اندیشی مقدس-مذهبی هزارساله ی تفکیک جنسیتی درکار، و درعین حال به یکی از بنیاد های پدرسالاری پایان داد.

محافظه کاران تمامی مراکزمتکی براطاعت بی چون و چرا، می توانستند همچون گذشته به ما بتازند، اما ازاین پس دیگرهیچ چیزنمی تواند ما را متقاعد کند که کانون خانواده حیطه ی زندگی ما ست وبچه داری وخانه داری سرنوشت محتوم ما. سیمون دُبووارازطریق نوشته ها ورفتارش راه درست را به ما شناساند.

 با این وصف، طبیعتا" سیمون دُبوواربرای خوانندگان کتابش الگوئی شده بود. ما آرزوی داشتنِ شهامت، شجاعت و آزادگی او را درسرمی پروراندیم. چه مبارزسیاسی باشیم ویا نباشیم ، ما فمینیست هائی شده بودیم که درملأ عام و درحیطه زندگی خصوصی، علیه ستم های متعددی که او ما را به آنها آگاه کرده بود دست به افشاگری می زدیم.

بدینسان، ما فقط منادی عقاید اونبودیم بلکه احساس می کردیم که دختران معنوی اش هستیم. اگرپی یر ماندس فرانس وژان پل سارتر تجسم ایده عدالت خواهی بودند – به ویژه با مبارزاتشان علیه استعمار- سیمون دُبووار، به خاطر مبارزه اش علیه ستم جنسیتی ، درکنار آنها، درآرامگاه پانتئون برسَریر می نشیند.  ازنظرما، او نیز تجسم ایده زیبای عدالت خواهی بود، زیرا راه های رسیدن به آزادی را برما گشود.

 چه تضادی ونیز چه پیروزی ای! این زن که هرگز نمی خواست بچه دارشود، درواقع مادرمعنوی میلیون ها دختردرسراسردنیا شد. اگربعضی زنان، بعدا" با اوکمی فاصله گرفتند وحتی بعضی دیگربا او قطع رابطه کردند، ولی آنها امروزبه خوبی می دانند که او، بخشی اساسی ازخود آنهاست که به خاک می سپارند. خاک حاصلخیزی که به ما امکان داد که آن باشیم که امروزشده ایم. 

   عده ای دیگراین فرصت راغنیمت دانسته و خاطرنشان خواهند کرد که مراسم خاکسپاری سیمون دُبووار، مراسم خاکسپاری فمینیسم نیزخواهد بود. اما، حتی اگرچنین باشد، جائی برای تأسف نیست. زیرا این امربه سادگی به این معنی است که سیمون دُبووارتمامی مبارزات ایدئولوژیک را به پایان رسانده و درنهایت تمام پیروزی ها را امکان پذیرساخته است .

   آرام بخواب، ای فاتح عزیزسرزمین های ناشناخته- وسرزمین های هنوزدست نایافته - دختران تو فراموشت نخواهند کرد.

ترجمه : زهره ستوده- پاریس. مارس 2013

الیزابت بَدَنتِر (متولد 1914) ـ فیلسوف، فمینیست، محقق ومتخصص عصرروشنگری

 

 


 

 

 
 تعداد صفحه: 23  تعداد رکورد: 447  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠