zan_dem_iran@hotmail.com   تنها یک راه در مقابل زنان قرار دارد؛ سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!      سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
23 Jan 2020
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
  برگشت   دیگر سایت ها

آی ای شب زدگان...


........


هرچه می بینم
شرح کوری و کری ست
شرح یک قلعه ی در بسته ی تاریک و سیاه
حاصل بیخبری ست
سرگذشتی ست غم انگیز و تباه
و فرو افتادن صد باره 
از چاله به چاه.

تا شما گرم تماشا بودید 
و گم و گیج در اندیشه ی حاشا بودید
باز هم گرگ،
شبان رمه شد
باز هم راهزنی خاک فروش
پاسبان همه شد.
آی... ای شب زدگان ...بیداران
که سراسر خاک میهن تان
غرقه در خون جوانان ست
جای جای این دشت
خاورانی ست که ماتمکده ی انسان ست
پای در راه کدامین شب بی فردایید؟
وقت گلگشت و تماشا نیست.
مغزها را باید شست
جوردیگر باید اندیشید.

مینا اسدی...یکشنبه ...شانزدهم یونی دوهزار وسیزده...استکهلم

 

mina.assadi@yahoo.com

www.minaassadi.com

 

 

 
 تعداد صفحه: 22  تعداد رکورد: 436  صفحه: 1       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10         
 
  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2020 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠