نگاهی اجمالی به تجربه هند

سخنرانی در راهپيمايی کارزار زنان

راهپيمايی كارزار زنان و دستاورد آن برای جنبش زنان

سخنرانی آذر درخشان در سمینار کارزار زنان

به پیش! به مناسبت فرا رسیدن هشت مارس ۲۰۰۶

سئوالاتی در حاشيه کارزار زنان - دو سئوال و يک پاسخ

چرا برای لغو قوانین ضد زن و ملهم از شریعت در تمام کشورهای خاورمیانه مبارزه نمی کنیم؟

رویا طلوعی: در زندان با من همان شد که بر زهرا کاظمی رفت

از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانين نابرابر عليه زنان

نقش قوانین در زندگی روزمره زنان

مبارزه زنان جهت رهایی خود فاکتور مهمی از پیشروی بسوی جهانی دیگر است. رهایی زنان و تلاش برای تحقق آن در هر سطحی مناسبات مالکیت خصوصی را مورد ضرب قرار می دهد. بدون شک همه مبارزات مردم برای بهبود وضعیت شان عادلانه است اما معیار کمونیستها برای بهاد دادن و تخصیص نیرو در این مبارزات اجتماعی، آن مبارزاتی است که در ماهیت خود پتانسیل خدمت به درهم شکستن کل این نظام و پیشروی بسوی افق سوسیالیسم و کمونیسم دارد. و به اعتقاد من اهمیت مبارزه علیه ستم جنسیتی برای پیشروی بسوی سوسیالیسم بسیار مهم است، به مراتب مهمتر از مثلا مبارزه کارگران برای بهبود معیشت.