شب همبستگی با زندانیان سیاسی

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان - برمن

در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد و ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺮدم اﯾﺮان- گوتینگن

هر جا که هستيد به مبارزات ضد جنگ بپيونديد! - گوتینگن