جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس

چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس

تظاهرات در لندن

فراخوان آکسيون ايستاده

در دفاع از زنان و مردم افغانستان

آکسیون مشترک در دفاع از شورش مردم ستمدیده خوزستان و مبارزات کارگران!

شرکت در آکسیون همبستگی با مبارزات جسورانه مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران

تظاهرات مشترک در لندن

در دفاع از مبارزات کارگران و شورش مردم ستمدیده خوزستان!