ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن و ﻧﺸﺴﺖ روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارشی از روز جھانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان – روتردام

گزارشی از آکسیون روز جهانی خشونت علیه زنان- لندن

گزارش آکسیون درروز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - تورنتو

گزارش گردهم آیی اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - برمن

گزارش آکسیون مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

گزارش شرکت در راهپیمایی حمایت ازمبارزات مردم کوبانی- لاهه

گزارش روز همبستگی بین المللی حمایت از مبارزات مردم کوبانی - دوسلدورف

گزارشی از تظاهرات ایستاده در حمایت از کوبانی- لندن

گزارش ی از آکسیون اعتراضی علیه اسیدپاشی در ایران- لندن