پوستر دختر آبادان

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

بخش اول: زنان و هنر

وقتی در آغاز، خدای دوجنستی/فراجنسیتی آفریننده، زن و مردی مانند، برابر و هم‌سرشت خلق می‌کند؟ ابتدا در آسمانِ وهم‌آلود اسطوره خدای زن به دست خدای مرد می‌میرد، بر زمین باورِ دینی، زن از دنده‌ یا شست پا یا اعضای دیگر مرد ساخته و در نهایت دیگر و دوم می‌شود.

اختیار دارند

زنان جهان

کلام من آزاد است

زنی که به صدای انقلاب تونس معروف است

صدای رومینا: ترانه سرا آوا درویش

آهنگساز و تنظیم کننده فرید صدیقی

من یک زن متاهل هستم