زنی که به خاطر لقمه نانی تن‌اش را به سه مرد در یک گورخالی فروخت!

قساوت تجاوز و پسر همسایه

شعری از یک انقلابی کمونیست با عنوان زنان جهان

یک روز در دادگاه

!قساوت تجاوز و پسر همسایه

داستان «کوتاه کوه روی دل»

معشوقی از جهان فرداها

شعری از زیبا کرباشی