زنجیره‌ی خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچ نیرویی یارای بافتن دوباره‌ی آن را نیابد!

زنجیره‌ی خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچ نیرویی یارای بافتن دوباره‌ی آن را نیابد!

تنها راه گرامی‌داشت زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است.

اعلامیه کارزار: زنان ایران، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!

ما به شورش و طغیان رأی می دهیم!

انتخاب زنان ایران، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!

چهل سال مبارزه! تولد یک کارزار!

به مناسبت چهل سال مبارزه‌ی بی‌وقفه و توفنده‌ی زنان علیه یکی از واپس‌گراترین و زن‌ستیزترین رژیم‌های حاضر در جهان

چهل سال مبارزه! تولد یک کارزار!

فراخوان به کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران / برای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم!

اطلاعیه: برای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم!