سفر قندهار نگاه شوونیستی مخملباف به مردم افغانستان

محسن مخملباف فیلم سازحزب الهی سابق که طی سلاهای اخیر به جرگه "اصلاح طلبان" حکومتی پیوسته، بالاخره فرص را غنیمت دیده و در بازار بورس تقاضا برای مسئله افغانستان فیلمی را به سفارش یونسکو بنام "سفرقندهار" بروی اکران آورد.
امپریالیستهای غربی نیز شتنند که پاداش او حل مشکل "زنان" افغانستان است!!!

نگاهی به فیلم زن زيادی

زن زيادی فيلمی است ديدنی و واقعا قابل مقايسه با اغلب فيلمهای اين جشنواره كه تم های مذهبی و عاطفی ـ عرفانی داشت نيست. از نيمه پنهان و واكنش پنجم بهتر است. خود ميلانی گفته بود كه فيلمش ضد مرد نيست و هيچكس را مقصر معرفی نمی كند. بلكه می خواهد به مناسبات و شرايطی بپردازد كه آدمها را اعم از زن و مرد وادار به اين رفتارها و عملكردها می كند.

دو روایت مکمل از موقعیت زنان در جمهوری اسلامی

"دو زن" روایت ستمی است که از فردای برقرار جمهوری اسلامی بر نسلی از زنان ایران رفت. سرنوشت فرشته نام آور، قهرمان فیلم، سرنوشت بسیاری از دختران جوان دانشجو در دوران انقلاب ۵۷ است که با شور و شوق و امید به حرکت در آمده بودند، اما با هجوم وحشیانه ارتجاع جدیدی روبرو شدند که با چماق سرکوب و زنجیر مذهب و سنت کوشید آنان را به اطاعت و تسلیم وادارد.
با "دو زن" به روزهای هجوم پاسداران و حزب اللهی ها به دانشگاه، برهم زدن بساط فروش نشریات سازمانهای کمونیستی و انقلابی، و سپس کشتار دانشجویان و تعطیلی دانشگاه ها تحت نام "انقلاب فرهنگی" برمی گردیم.