پنگ تو، را سلاخی کرده‌اند؟

برای زنان پیشرو و مبارز افغانستان - سحر

آهنگ «جنگ بقا» اجرا: باران سجادی

شعار زنان شجاع افعانستان

حضور گسترده زنان در تجمع اعتراض به سیاست‌های پاکستان در تهران

تظاهرات اعتراضی زنان در مزارشریف

حضور متهورانه و رهبری کننده زنان افغانستان را در صفوف اول اعتراضات و تظاهرات

ادامه اعتراضات جسورانه و پیوسته زنان در شهرهای مختلف افغانستان علیه طالبان و پاکستان

حمله وحشیانه طالبان به تجمعات اعتراضی زنان!

هشت مارس: آنچه به زنان این شهامت را می دهد که خطر مرگ را به جان بخرند و در خیابان هایی که زیر چکمۀ خون آشامان زن ستیز طالبان است، حضور یافته و مطالبات خود را فریاد بزنند، این است که مرگ را به بازگشت به پستوی خانه ها ترجیح داده و خوب می دانند برای احقاق حقوق خود باید به همبستگی مبارزاتی و آگاهانه خودشان متکی باشند. حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

هر کس باد بکارد، طوفان درو می کند!