صدها زن مکزیکی در اعتراض به خشونت جنسیتی

چند نفر در حال نجات جان خود از طیاره در میدان هوایی کابل به زمین پرتاب شدند.

ترانه: «متحد شو»- توماج صالحی

ترانه متحد شو؛ پیام مبارزه با گروه تروریستی طالبان را در آن اعلام میکند، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ همزمان با سقوط کابل منتشر شد.

سوراخ موش بخر- توماج صالحی

هشت مارس: هنر هم مانند هر فعالیت دیگری، هم می تواند در خدمت ستم کاران قرار گیرد و هم در خدمت ستم دیدگان. هنر مردمی و ماندگاراما، هنری است که همسو با زحمتکشان و ستم دیدگان در جهت تغییر به سوی جامعه بدون ستم و استثمار گام بردارد.

ترانه «بزن» رپ اعتراضی - سروش لشکری

پویش هنر برای خوزستان

بیش از ۹۰ کارتونیست طی بیانیه ای از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند.
هشت مارس: هنر هم مثل هر فعالیت دیگری هم می تواند در خدمت ستمدیدگان قرار گیرد و هم در خدمت ستمگران!
هنرمندان مردمی کسانی هستند که هنر خود را در خدمت به تغییر جهان به نفع زحمتکشان قرار می دهند.

شعار مردم آذربایجان نه شاهی ام، نه شیخی ام، طرفدار ملتم

دهمین شب قیام در اهواز آغاز شد! ۲مرداد۱۴۰۰

این صدای زنان ایران است! مرگ بر جمهوری اسلامی!

مرگ بر جمهوری اسلامی! این صدای زنان ایران است که پس از ۴۲ سال ستم جنسیتی و سرکوب به نظام ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی تن نداد!

خشم ما از قدرت شما داره بزرگتر میشه

ما میلیون‌ها نفر در این کشور با هم هم‌دردیم!