اعتراض به سفر روحانی به اروپا

بیژن جلالی در برنامه کانال چشم انداز

جلسه پالتاکی: قتل وحشیانه فرخنده

بازتاب تفکر بنیاد گرایان زن ستیز

بخش اول گفتگوی پیرامون اسید پاشی در ایران

رادیو صدای زنان

بخش دوم: گفتگوی پیرامون اسید پاشی در ایران

رادیو صدای زنان

تحریم فعال انتخابات فرمایشی در ایران

گفتگوی پیروز زورچنگ در تلویزیون برابری

گفتگویی پیرامون: انتخابات ۲۵ خرداد در ایران

مصاحبه بیژن جلالی در کانال تلویزیونی چشم انداز

پیرامون اولین سالگرد مراسم رفیق آذر درخشان و کارزا ضد انتخابات در ایران

رادیو صدای زنان

بخش دوم: به مناسبت روز جهانی کارگر