گزارشی از دهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

زن کرد مهاجر و تضاد دو فرهنگ

بررسی مسئله خشونت علیه زنان با نگاهی به قصه خاله سوسکه

خاله سوسکه واقعگرا و پا به بخت ما حتی لحظه ای فکر زندگی زناشویی توام با تفاهم، تساوی و برابری را در سر نمی گنجاند. او راه گریزی از منازعات زناشویی نمی بیند. سعی او فقط این است که در این پروسه و از دوران زندگی زناشویی جان سالم بدر برد.

وضعیت زنان پناهنده افغانی در ایران