توطئه دستگاه امنیتی – اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد و سایر مخالفین محکوم است!

توطئه دستگاه امنیتی اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی

برای ربودن مسیح علی نژاد و سایر مخالفین محکوم است!

تاریخ ننگین رژیم جمهوری اسلامی با قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، سرکوب وحشیانه هر صدای مخالف، ترور و آدم ربائی عجین بوده است. در سال‌های اخیر بنا بر موقعیت بحرانی جمهوری اسلامی، روند آدم ربائی مخالفین رژیم در دستور کار نهادهای امنیتی – اطلاعاتی قرار گرفته است.

رژیم مستاصل و درمانده جمهوری با این آدم ربائی‌ها مقاصد گوناگونی را دنبال می‌کند، اما در مرکز آن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است. می‌خواهد به مردم «قدر قدرتی» خود را حتی خارج از مرزهای ایران نشان دهد. در ایران در کوچه و خیابان، زندان‌ها و نیزار‌ها و… قتل عام می‌کند و در خارج نیز با ربودن مخالفین، زندانی و شکنجه و اعتراف گیری‌های اجباری و اعدام‌شان می‌خواهد از سقوط خود جلوگیری کند. توطئه اخیر در ربودن مسیح علی نژاد و سایر مخالفین در کانادا و انگلستان بخشی از این بسته‌بندی است.

ما به عنوان بخشی از جنبش رادیکال زنان همواره بر اساس منافع میلیون‌ها زن، علیه افرادی هم چون مسیح علی نژاد که به مخدوش کردن صف دوست و دشمن در طی سالیان سال مشغول بوده و هستند، مرزبندی کرده ایم. علی نژاد در طی سال‌ها فعالیت در ایران و در دوره‌ای هم در خارج همه تلاش خود را در حفظ و تقویت رژیم جمهوری اسلامی با پشتیبانی از جناح به اصطلاح اصلاح طلب آن به کار برد و در سال‌های اخیر نیز همان رویکرد اما این بار در بزک کردن چهره‌ی دول غربی و در راس آن امپریالیسم آمریکا و وابستگانش هم چون رضا و فرح پهلوی به کار برده شده است.

ما همان گونه که برای آزادی همه زندانیان سیاسی با هر عقیده و آرمانی در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنیم، آدم ربایی و ترور مخالفین با هر رویکردی توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را قویا محکوم می‌کنیم.

۱۵ ژوئن ۲۰۲۱

منبع: فیس بوک سازمان زنان هشت مارس