سرسخن

۸ مارس روز پيکار جهانی زنان عليه ستم جنسيتی!

۸ مارس روز جهانی زن فرا ميرسد! روز صف آرايی زنان در سراسر جهان! روز شورش! روز اتحاد و همبستگی زنان!

حضور پرقدرت زنان در تمامی جبهههای پيکار عليه ستمگران در پهنه جهان چنان گسترده و چشمگير است که توجه جهانيان را به خود جلب کرده است. مبارزات زنان هر سال نسبت به سال قبل وسيعتر و تعرضيتر می‌شود. مبارزات زنان در مکزيک، ترکيه، آلمان، هند، لهستان، آرژانتين، ايران و... عليه مناسبات پوسيده پدر/مردسالاری در همين دورانی که همهگيری ويروس کرونا نفس همه مردم را بند آورده، هوای تازهای را در جهان دميده است. صدای رسای زنان برای تغيير موقعيت اسارت بارشان در جهان طنين افکنده است. سرچشمه اين انرژی مبارزاتي، خشم و انزجار از ستمی است که شلاق آن بر گرده ميلياردها زن فرود آمده است. يکجا اين شلاق تحت قوانين مبتنی بر شريعت اسلامی بر گرده زنان شيار زخمی عميق و ماندگار بر جای می‌گذارد و جای ديگر تحت قوانين «مدرن» تن زنان را در پورنوگرافی به حراج می‌گذارد. يکجا شلاق اين ستمگری تحت حاکميت بنيادگرايان اسلامي، زنان را بهخاطر عاشق شدن سنگسار می‌کند، و در جای ديگر زير نفوذ بنيادگرايان مسيحی حق سقط جنين را از زنان باز می‌ستاند. يکجا شلاق انقياد و فرودستی زنان از طريق قانون شريعت، قتل «ناموسي» را وارد هر خانواده میکند و در جای ديگر زنان را بهخاطر تبعيت نکردن از نرينههای مردسالار می‌سوزاند. يکجا شلاق سنت و عقب ماندگی را در ازدواج اجباری بر گرده ظريف و کوچک کودکان دختر وارد می‌کنند و در جای ديگر آلت جنسیشان را مثله می‌کنند. يکجا تن زنان را به عنوان کالائی برای عرضه به مردان، در حجاب اجباری و برقع، به زور تيغ، پاشيدن اسيد و بازداشت، بسته بندی میکنند و در جای ديگر لخت و عريان به نمايش میگذارند.

ممکن است موقعيت زنان در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما همه آنان در يک چيز مشترکاند: همه بردگان ويژه سيستم مردسالار حاکم بر جهان هستند. بردگانی که بيش از ساير ستمديدهها، پلشتيهای اين سيستم را يکجا دريافت می‌کنند. بردگانی که وجودشان برای لذتبخشی به مردان است. بردگانی که برای توليد مثل و تامين نيروی کار برای تضمين ادامه يابی سيستم استثماري، زاده شدهاند. بردگانی که تنشان، فکرشان، روح و روانشان تحت سلطه مردان قرار دارد. در اين جهان، پشت هر مرد ستمگری سيستم سرمايهداری مردسالار حاکم با قدرت سياسي، ايدئولوژيکي، فرهنگي، نظامی و قانونی ايستاده است. زنان بيشترين بار ستمگری اين سيستم و بيشترين بار مقابله با منحطترين و کريهترين جنبههای زن ستيزانه اين نظام را بهدوش می‌کشند.

بر همين اساس هم، رود خروشان مبارزات زنان در گستره جهانی جاری است. مبارزه عليه ناقص سازی جنسي، عليه حجاب اجباري، عليه زنکشی چه به اسم «عشق و علاقه» و چه تحت نام «ناموس»، عليه تجارت سکس، عليه تجاوز، عليه آزار و اذيت جنسي، عليه ممنوعيت و يا محدوديت حق سقط جنين، عليه پورنوگرافي، عليه ضرب و شتم، عليه توهين و تحقير، عليه فقر و فلاکت، عليه...... همه و همه نشان می‌دهد که زنان از چه اشتياق بالايی برای نقطه پايان بخشيدن به مالکيت بر تنشان برخور دارند. اين مبارزات نشان از اين دارد که پتانسيل عظيمی در زنان نهفته است که اگر با آگاهی انقلابی عجين شود، می‌توانند سهم مهمی را در مسيرساختن آيندهای عاری از ستم جنسيتی و هر شکلی از ستم و استثمار بر عهده گيرند.

زنان در پيشبرد مبارزه در چنين مسيری، نياز به آگاهی انقلابی و سازمانيابی دارند. نياز به اتحاد و همبستگی با زنان و مردم جهان دارند. نياز به همياری و همکاری با ساير جنبشهای مبارزاتی دارند. نياز مبرم به اين دارند که صف مبارزاتی و هدفمند خود را از دشمنان رنگارنگ در هر رنگ و لباسی جدا کنند. اينگونه است که می‌توانند در بلند کردن بيرق آزادی و رهايی بشريت نقش تعيين کنندهای را ايفا کنند.

نشریه هشت مارس شماره ۵۲

فوریه ۲۰۲۱/ بهمن ۱۳۹۹