فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران ـ بروکسل

فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران ـ بروکسل

جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

در حمایت از مبارزات مردم در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی، آکسیون اعتراضی روز جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار می شود.

از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاى سياسی و اجتماعى، سازمان‌های چپ و راديكال، ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌شود كه در همبستگی با مبارزات مردم ایران در این آکسیون شرکت نمایید.

برای حمایت از مردم مبارز و به ستوه آمده به پا خیزید!


مكان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles

زمان: روز جمعه ۵ ژانویه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰


سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – بلژیک

کمیته جوانان - بلژیک

برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:

۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲

belgium@8mars.com

committeebebe@gmail.com