دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

دعوت به آکسیون

 روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

 

در شرایطی روز جهانی مبارزه  علیه خشونت بر زنان را برگزار میکنیم که جهان در جنگال نیروهای مرتجع مردسالار در آتش و خون از جنگهای خانمانسوز و فشارهاو بحرانهای اقتصادی و فجایع زیست محیطی می سوزد و بیشترین آماج حملاتش بر زنان است.

رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی  و سرمایه داری امپریالیستی در سراسر جهان با جنگهای ویرانگر خود، مستقیما زنان را هدف خود قرار داده اند و زندگی را به جهنمی برای انها تبدیل کرده  است. اسیدپاشی ، قتلهای ناموسی، سنگسار، ازدواجهای اجباری، ازدواج دختر بچه ها ، کتک و توهین و تحقیر  زنان ، ، بردگی جنسی، فقر و آوارگی وگسترش بیسابقه فحشا و پورنوگرافی وحاصل تسلط این دو نیروی پوسیده و ارتجاعی برجهان است که شرایط زندگی زنان بویژه زنان زحمتکش را به وضعیتی هولناک تبدیل کرده است .این شرایط خشونتبار، این جهنم هولناک ، تنها میتواند و باید با اتحاد وهمبستگی و مبارزه آگاهانه پایان پذیرد.

 

سازمان زنان هشت مارس که در راستای تحقق دنیایی عاری از ستم و استثمار و تبعیض و بردگی ، برای دنیایی فارغ از تمام  مرتجعین اسلامی و امپریالیستی و برای رهایی کامل زنان،مبارزه میکند اکنون آکسیونی را بمناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان  تدارک دیده و تا صدای خشم واعتراض زنان را بگوش تمام مردم جهان برسانیم.

 

زنان و مردان آزاده در این آکسیون اعتراضی بما بپیوندید!

 

این آکسیون  جای تمام انسانهای مبارز و ازاده ایست که از نظام حاکم بر این جهان منزجرند و میخواهند نقطه پایانی بر آن بنهند .این آکسیون جای تمام کسانیست که هیچ نوع ظلم و ستم و خشونتی را برنمیتابند و دست به مبارزه میزنند.

 بیایید برای هرچه پر طنین تر و رساتر کردن صدای اعتراض خود علیه نظم موجود،علیه این خشونت افسارگسیخته که بشریت را به قهقرا برده ، دست در دست هم  دهیم تا بار دیگر مبارزه  ی بی امانی راعلیه تمام مرتجعین اسلامی و امپریالیستی زن ستیز  سازمان دهیم .

 

 

زمان : شنبه ۲۸ نوامبر ، ساعت۱۲ تا ۲ ظهر

 

مکان : میدان دانداس اسکوئر

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان) -  کانادا