فراخوان

دعوت به راه پیمایی 8 مارس روز جهانی زن در لندن


ما زنان افغانستانی و ایرانی دست در دست هم و با حمایت و همبستگی جهانی زنان، مصمم هستیم که آگاهانه و نقشه مند در راه رسیدن به رهایی از ستم جنسیتی، مبارزات خود را پیگیرانه ادامه دهیم و روز جهانی زن را به روزی در خدمت به واقعیت بخشیدن به این آرزوهای دست یافتنی، بدل سازیم.

به ما بپیوندید تا در این تظاهرات صدای میلیون ها زن در افغانستان و ایران را به گوش زنان و مردان آزادیخواه و مبارز برسانیم!

به ما بپیوندید تا صدای آگاهانه ی اعتراض خود را با مبارزات جسورانه زنان افغانستان و ایران پیوند دهیم تا در هر جا که هستیم سهمی از مبارزات زنان در سرنگونی انقلابی امارات اسلامی افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم..

زمان : شنبه 5 مارس 2022 ساعت 12:30

مکان: نزدیک ترین آندر گراند

Meet Agar Street WC2 (Outside Charing Cross Police Station Charing Cross)

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- انگلستان

23 فوریه 2022

تماس با ما:

8marslondon@gmail.com