فراخوان دعوت به آکسیون

 علیه قانون زن ستیز شریعت در بریتانیا

نه به قوانین زن ستیز شریعت! نه به دو قطب پوسیده!

قرار است یکی از قوانین زن ستیز و ارتجاعی شریعت به طور رسمی و قانونی در سیستم قضایی بریتانیا ادغام شود. قانونی که در حال حاضر تحت نام "تنظیم وصیت نامه" و در کشوری "مدرن" که دارای قوانینی بر مبنای " اصول برابری" دو جنس می باشد معرفی شده و بار دیگر مناسبات قدرت مردسالاری و بردگی زنان در این نظام را  نشان می دهد.

یک بار دیگر شاهدیم که چگونه امپریالیست ها و بنیادگرایان مذهبی دست در دست هم و به بهانه ی "دمکراسی" و "آزادی فرهنگی" در پی مهر تایید زدن بر قوانین فرودستی زنانند. آن چه که بر سر زنان خاورمیانه -بویژه کشورهای ایران، افغانستان و عراق- و کشورهای شمال آفریقا پس از تشکیل حکومت های اسلامی با حمایت مستقیم و غیر مستقیم امپریالیست ها آمد عمق فاجعه را به خوبی نمایان می سازد. خشونت در تمامی عرصه ها بی داد می کند. از بریدن اعضای صورت و ناقص سازی جنسی گرفته تا قتل ناموسی و سنگسار که همگی بیانی ویژه از کالا و ملک بودن و تحت انقیاد بودن تن و بدن زنان است.

زنان در تمام جهان و در هر جا که باشند فرودستند. در جایی قانون شریعت در شکلی ارتجاعی عقب مانده ترین و ستم گرانه ترین مناسبات را از سوی حکومت های بنیادگرا بر زنان اعمال می کند و در جای دیگر و بار دیگر مهر تایید خود را در کنار اشکال "به روز شده " ی خشونت و فرودستی از مردسالاران "مدرن" می گیرد.

اما مبارزات ما زنان در جهت افشای ماهیت زن ستیز و مردم ستیز این دو نیروی واپس گرای مردسالار بیش تر از پیش ادامه خواهد یافت. زنجیر های اسارت و بردگی این نظام کهنه زن ستیز را باید درید. پایان افکار و ارزش های این نظام پوسیده را باید فریاد زد. مناسبات کهنه را باید شکست و افکاری نوین را در جهت بنای جامعه ای نو برقرار باید ساخت.

در این راستا سازمان زنان 8 مارس در لندن آکسیونی را برگزار می نماید و از تمامی زنان و مردان مبارز و انقلابی دعوت به عمل می آورد تا به این آکسیون پیوسته و با صدایی هر چه رسا تر فریاد زنند که ارتجاع مذهبی و قوانین شریعت اسلامی جز ابزاری در جهت تخدیر هر چه بیش تر افکار توده ها، سرکوب زنان و نهادینه کردن بردگی و انقیاد آنان نیست.

 

مکان: میدان ترافالگار لندن

زمان: شنبه 2014/05/10 ساعت4 تا 6

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

www.8mars.com 

      zan_dem_iran@hotmail.com