farakhan 60's.docx

                                   

آکسیون

به مناسبت بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

 

با وجود گذشت ٢٦ سال از کشتار سراسری زندانیان سیاسی دهه ٦٠ که اوج آن در تابستان ٦٧ بود، هنوز ابعاد این کشتار به روشنی افشا نشده است. هنوز مجریان و مسئولین این جنایت بزرگ آزادانه حکمرانی می کنند و  در صدد نابودی بیش از پیش مدارک و اسناد چنین کشتارسهمناکی اند. آنان با کشتار یک نسل انقلابی سعی در مهار افکار مترقی و شورشی داشته اند که با جنبش عظیم توده مردم  بر علیه رژیم شاه رشد کرده بود. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با کشتار انقلابیون دهه 60  در پی جدا ساختن مردم به خصوص نسل جوان امروز از نسل پرشور و مبارزی هستند که برعليه تماميت حکومت استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی ايستاد و بر سرکوبگری سياسی و ارتجاع مذهبی سر تعظيم فرود نياورد. نسلی که زنان مبارزش در پی فرمان ارتجاعی حجاب اجباری، بزرگترین و انقلابی ترین تظاهرات را علیه رژیم سازمان دهی کردند، زندانی شدند، بارها به بیرحمانه ترین شکل مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، به جوخه های اعدام سپرده شدند ولی لحظه ای در پافشاری به آرمان ها و خواسته های انقلابی و رهایی بخش خود تزلزل نکردند.

هيچ انسان مبارز و آگاهی نمی تواند فاجعه کشتار نسلی از پرشورترین و انقلابی ترین مبارزان سیاسی توسط رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ايران را که به منظور تثبیت حکومت ننگين خود انجام داد، ببخشد یا فراموش کند.

در اين راه، تلاش سازمان ها و احزاب انقلابی و فعالين سياسی، اجتماعی و مدافعين آزادی زندانيان سياسی درخارج از کشور نقش مهمی در افشای این جنایت داشته است. از همين رو، سازمان زنان هشت مارس یک بار دیگر بر اين تصميم است که آکسیونی در سالگرد کشتار سراسری زندانيان سياسی دهه ٦٠ در شهر لندن برگزار نماید. ما ازعموم آزادی خواهان و مبارزین دعوت به عمل می آوریم تا به این آکسیون بپیوندند تا همراه هم بتوانیم به افشای هر چه بیشتر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بپردازیم.

 

زمان: شنبه،١٣ سپتامبر از ساعت ١٢ تا ١٤

مکان: میدان ترافالگار مقابل نشنال گالری

نزدیک ترین ایستگاه آندر گراند:    Charing Cross

 

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)- انگلستان

سپتامبر 2014

 

zan_dem_iran@hotmail.com                                                                                                                                                                 

www.8mars.com