آکسیون

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

از ابتدای قدرت گیری رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تا کنون، به زندان افکندن و کشتار انقلابیون، ترس از نیرو و پتانسیل توده های عظیم مردمی بوده است که سعی در بر هم زدن ثبات این نظام پوسیده و زن ستیز داشته و در تلاش برای رسیدن به آرمان های رهایی بخش بشری بوده اند. جمهوری اسلامی، با اعمال وحشیانه ترین جنایت ها و گماشتن بانیان این کشتارها بر مقامات رسمی سیستم جنایتکارش، در صدد است که با ایجاد رعب و وحشت چند صباحی بر عمر ننگین خود بیفزاید. رژیمی که خوب می داند هیچ مشروعیتی را در بین توده های ستمدیده و اقشار مختلف مردم ندارد، چه رسد به مبارزین انقلابی و آگاه. رژیمی که دست به کشتار یک نسل انقلابی در دهه 60 و تابستان 67 زد.

 سخن از کشتار خونین زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 است. سخن از قتل عام زنان و مردان آزادیخواهی است که تا به آخرین قطره خون خود با این رژیم سازش نکردند. مبارزینی  که در سیاه چالهای این رژیم سرکوبگر، شکنجه شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند و در راه آزادی و رهایی تمام انسان ها جان خود را فدا نمودند. سخن از رساندن پیام پیشروان مبارز و آگاهی است که در پی رهایی مردم از هیچ کوشش و از جان گذشتگی دریغ نکردند، با عزمی راسخ از آرمان بزرگ انقلابی خود دفاع نمودند، طبل رسوایی هر چه بیشتر این رژیم را به صدا درآورده و ثابت کردند که حقیقت هرگز پشت ابر باقی نخواهد ماند و این آرمان ها و درسهای استقامت و مبارزه همواره جاودان و زنده خواهند ماند .

از این رو، سازمان زنان هشت مارس در لندن، در نظر دارد جهت گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی آکسیونی را در مرکز شهر لندن برگزار نماید. ما از عموم آزادیخواهان و کسانی که همچنان با خشم و خروش و نفرت، با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، دعوت به عمل می آوریم  تا  به این آکسیون بپیوندند.

زمان: شنبه 21 سپتامبر، از ساعت 3 تا5  

مکان: میدان ترافالگارمقابل نشنال گالری

 نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:    Charing Cross

 

امید است که با مبارزات سازش ناپذیرمان، راه تمام جان باختگان را، بیش از هر زمان دیگر در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی ادامه داده و رسا تر از همیشه فریاد زنیم:  فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم!

سازمان زنان هشت مارس(ایران – افغانستان)- انگلستان. سپتامبر 2013

www.8mars.com  /    zan_dem_iran@hotmail.com