دعوت به گردهم آیی

دعوت به گردهم آیی

چوبههای دار مرتجعین زنستیز اسلامی را در هم شکنیم!

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی از بدو  قدرتگیری، زنان را برده بردگان کرده است. 31 سال است که حکومت دینی استفاده از شکنجه و تجاوز و اعدام کنترل زنان را قانونی کرده است. سرکوب عریان زنان اهرمیست در دست جمهوری اسلامی برای کنترل امنیتی جامعه و رام  و مطیع کردن مردم.

جنایتکاران جمهوری اسلامی میخواهند با گسترش ابعاد سرکوب جلوی مرگ محتوم خود را بگیرند!

می خواهند با اعدامهای وسیع ترس و وحشت بر دل مردمی بیافکنند که در مبارزات یک سال گذشته بهطور روشنی حکم مخالفت قاطع خود را علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه و در زندانهای مخوف و قرون وسطائی اسلامی فریاد زدند!

امروز مردم جهان، مردم ایران، همه انسانهای آزادیخواه و مترقی وهمه وجدانهای بیدار در مقابل جنایات جمهوری اسلامی که میرود ابعاد فاجعه بار به خود گیرد مسئولند. زنجیره خشونت و سرکوب رژیم اسلامی باید هر چه زود تر در هم شکسته شود. برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، سکینه محمدی آشتیانی، مریم قربانزاده، آذر باقری، کبری بابایی و هم چنین صدها زندانی سیاسی باید بتوانیم با اعتراض و سازماندهی اعتراضات جلوی قتل تک تک این انسانها را بگیریم.

جویبار مبارزات بیشمار و آگاهانه همه انسانهای مترقی و آزادیخواه و معترض باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن جامعهای بدون سرکوب، خشونت، شکنجه و اعدام به هم بپیوندد.

از شما مردم آزادی خواه می خواهیم به ما بپیوندید، تا همراه  با هم بتوانیم چوبههای دار مرتجعین زنستیز اسلامی را در هم شکنیم!

زمان: جمعه 27 آگوست 2010 ساعت 16:00

مکان:  برمن  Domshof

 سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان)  آلمان – برمن

 www.8mars.com / 8mars.br@gmail.com