از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش به عراق، در اعتراض به این جنگ میلیونها نفر در سراسر جهان به خیابانها آمدند

از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش به عراق، در اعتراض به این جنگ میلیونها نفر در سراسر جهان به خیابانها آمدند. سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی) علاوه بر شرکت فعال در این اعتراضات، مبادرت به پخش اخبار این مبارزات از طریق بولتن های خبری نمود. در اینجا بخش هایی از این دوبولتن را درج می کنیم.

هر جا که هستيد به مبارزات ضد جنگ بپيونديد!

در این شهر به فراخوان جریانات و سازمان های آنتی راسیست، آنتی فاشیست، آنتی کاپیتالیست و سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی) تظاهراتی با شرکت بیش از 2000 نفر برگزار شد. تظاهرات بسوی پادگان ارتش که در اطراف شهر واقع شده، حرکت کرد. سخنران سوم این تظاهرات، نماینده سازمان هشت مارس بود که پس از افشای جنایات آمریکا، به نقش مستقیم و غیر مستقیم آلمان در جنگ اشاره کرد. در پایان این تظاهرات پرچم آمریکا به آتش کشیده شد. برخی شعارهای این تظاهرات: این جنگ را متوقف کنید! در هر کثافتکاری ارتش آلمان هم دخالت دارد! علیه جنگ سکوت نکنید!

 

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی) - واحد گوتینگن

 23مارس2003