فراخوان به آکسیون اعتراض به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- دوسلدوف / آلمان

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

این جهان مملو از خشونت علیه زنان دیگر قابل تحمل نیست

خشونت علیه زنان مرز، ملیت، مذهب و نژادی نمی شناسد.

جهت پایان بخشیدن به خشونت بپاخیزیم

 

بار دیگر به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان گامی تازه باید برداشت.

 

جهانی که هر گوشه آن به اشکال مختلف بر زنان خشونت اعمال می‌شود و عامل همه این خشونتها سیستم سرمایه داری /امپریالیستی و بنیادگرائی مذهبی میباشند. پدر/مردسالاری از دل این سیستم بیرون زده و انواع خشونتهای خانگی و دولتی و قانونی را اعمال میکند.

 

به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان همراه با زنان ملیتهای مختلف به خیابان آمده و فریادمان را صد چندان بالا برده و فصل تازه‌ای از تاریخ را در جهت پایان بخشیدن به خشونت آغاز مینمائیم.

 

روز شنبه 26 نوامبر ساعت یک بعد از ظهر همراه با پناهندگان افغان که ضربات خشونت را بویژه زنان بیش از همه در پوست و گوشت خود حس کردند، راهپیمائی برگزار مینمائیم و بعداز ظهر همان روز همراه با نیروهای سیاسی مبارز ساعت 17 در مرکز شهر خواهیم بود.

 

زنان و مردان: آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال؛ این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت بر علیه زنان پایان دهند.

 

Samstag – 13 Uhr  DGB-Haus in der nahe Hauptbahnhof Dusseldorf

 

شنبه 26 نوامبر ساعت یک بعد از ظهر جلوی ساختمان سندیکای کارگران روبروی بانهوف دوسلدورف

 

Samstag`- 17 bis 17,45 Altstadt hinten Karstt Haus  Heinriech HeinAlle

 

شنبه26 نوامبر ساعت 17  در مرکز شهر دوسلدوف ایستگاه هانریش هاین آله  پشت خانه کارشت اعتراض ایستاده همرا با عکس و میز نشریات.

 

 

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) دوسلدوف -آلمان