فراخوان 8 مارس، روز جهانی زن / دوسلدورف

فراخوان 8 مارس، روز جهانی زن  / دوسلدورف

 

امسال به مناسبت روز جهانی زن، "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، که اولین سازماندهی سراسری آن در اروپا و کانادا میباشد را در مراسم 8 مارس امسال آغاز می کنیم.

 

ما زنان ایران، در پیوند با دیگر زنان در سراسر جهان، برای پایان بخشیدن به هر نوع خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی ایستاده ایم. مبارزه ما بر علیه رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی تشدید خشونت بر زنان، جدا از مبارزه علیه رژیم فاشیستی و بغایت زن سیتز ترامپ/پنس و در حمایت و همبستگی با زنان در آمریکا، نیست.

ما این حقیقت انکار ناپذیر را دریافته ایم که مبارزه علیه هر یک از اشکال خشونت بر زنان بدون مبارزه انقلابی بی وقفه و در خدمت به سرنگونی کل نظام مردسالار سرمایه داری حاکم برجهان که خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و باز تولید می کند، بدون نقطه پایان بخشیدن به مالکیت مرد بر زن، نمی توان جامعه نوینی را ساخت که هیچ زنی مورد خشونت و ستم قرار نگیرد. زنان عاصی از خشونت، زنانی که دیگر تحمل دیدن و شنیدن این حجم وحشیانه خشونت بر زنان را ندارید، زنان مبارز! به ما بپیوندید تا در راهپیمایی روز جهانی زن بتوانیم در جهت افشای هر چه بیشتر نظام مردسالار حاکم بر جهان و در جهت برچیدن خشونت بر زن با هم و همراه هم گام برداریم.

درود بر زنان و مردانی که برای سرنگونی رژیم فاشیستی ترامپ میرزمند! در راه مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در کنار هم بایستیم.

 

ما همراه با دیگر زنان از ملیتها و سازمانهای مختلف در روز 8 مارس  به خیابان می آئیم و هم صدا علیه این جو فاشیستی حاکم سرمایه داری که با زور پدر/مردسالاری علیه زنان نسخه می پیچند را فریاد اعتراض بلند کرده و از همه زنان و مردان ستمدیده می خواهیم که در این مبارزه همراه ما باشند تا بتوانیم با قدرتی هر چه بیشتر این نظام فاشیستی را در هم کوبیده و تا رهائی کامل زنان از ستم این راه را ادامه دهیم.

 

زمان: شنبه 11 مارس ( از ساعت 11 تا 13)

مکان: در مرکز شهر منطقه دورندورف خیابان کایزر

 

     Samstag 11. März   ( ab 11 Uhr bis 13 Uhr)

 

ِDerndorf _ Keiser Strasse

 

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان ) واحد دوسلدورف – آلمان       

مارس 2017