فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن، در شهر برمن

Tekstvak:  فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن، در شهر برمن

ما زنان ایران و افغانستان، در پیوند با دیگر زنان در سراسر جهان، برای پایان بخشیدن به هر نوع خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی ایستاده ایم. مبارزه ما بر علیه رژیم جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی تشدید خشونت بر زنان، جدا از مبارزه علیه رژیم فاشیستی و بغایت زن سیتز ترامپ/پنس و در حمایت و همبستگی با زنان در آمریکا، نیست. ما این حقیقت انکار ناپذیر را دریافته ایم که مبارزه علیه هر یک از اشکال خشونت بر زنان بدون مبارزه انقلابی بی وقفه و در خدمت به سرنگونی کل نظام مردسالار سرمایه داری حاکم برجهان که خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و باز تولید می کند، به نتیجه نخواهد رسید و بدون نقطه پایان بخشیدن به مالکیت مرد بر زن، نمی توان جامعه نوینی را ساخت که در آن هیچ زنی مورد خشونت و ستم قرار نگیرد.

در چنین شرایطی، "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، نیزاولین سازماندهی سراسری خود را در اروپا و کانادا برای برگزاری 8 مارس روز جهانی زن، آغاز می کند.

ما فعالین "سازمان زنان 8 مارس" و "کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان"، در روز جهانی زن همراه با جمعیت "کنفرانس زنان شهر" و سایر زنان رادیکال از ملیت های مختلف در شهر برمن، به خیابان می آییم تا ضمن بزرگداشت این روز، پیام مبارزاتی خود را به گوش دیگران برسانیم.

از شما زنان و مردان آزاده و رادیکال که دیگر تحمل دیدن و شنیدن این حجم وحشیانه خشونت بر زنان را ندارید، دعوت می کنیم که با ما همراه شوید تا در راهپیمایی روز جهانی زن بتوانیم در جهت افشای هر چه بیشتر نظام مردسالار حاکم بر جهان و در جهت برچیدن خشونت بر زن با هم و همراه هم گام برداریم.

 

زمان: روز چهارشنبه 8 مارس 2017 از ساعت 16:00

محل شروع راهپیمایی: Vor dem Steintor, Ziegenmarkt Bremen 28203

 

سازمان زنان 8 مارس ( ایران افغانستان) واحد برمن

www.8mars.com

8mars.br@googlemail.com 

https://facebook.com/8Mars.org