فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر برمن – آلمان

فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

 در شهر برمن – آلمان

انواع خشونت های دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان ابزاری برای تداوم و تقویت رابطه قدرت و فرمانبرداری از مردان و از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار در جهان امروزاست.

 

نزدیک به 40 سال پیش دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در ایران نیز با فرمان حجاب اجباری خمینی، به زنان اعلام کرد که این رژیم بر پایه ی سرکوب، تبعیض، خشونت گسترده و فرودستی زنان استوار است. زنان نیز طی این سال ها، به اشکال متفاوت، فردی و جمعی، آگاهانه و خود به خودی علیه خشونت سازمان یافته دولتی مبارزه و مقاومت کرده اند.

 

"سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان)" و "کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران" به همراه چند سازمان انقلابی مدافع حقوق زنان از ملیت های مختلف، در شهر برمن آلمان،  2 گردهم آیی اعتراضی به مناسبت "روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان" و در حمایت از مبارزات زنان ایران و جهان علیه خشونت بر زن، برگزار می کنند.

 

Tekstvak: روز شنبه 24 نوامبر گردهم آیی در مرکز شهر، با تم "با زنان جهان، علیه سرکوب و خشونت بر زنان و دختران". همراه با میکروفن آزاد و موزیک.
از ساعت:          13:00  
 در :            محل مجسمه خوک ها  Sögestraße (Schweine)

روز یکشنبه 25 نوامبر جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع "مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان" همراه با میکروفن آزاد برای حاضرین و بوفه غذاهای ملیت های مختلف.
 از ساعت :        11:00
در:            Friedrich-Ebert-Straße 20  „Birati e.V.“  
ما از همه فعالین، نیرو ها و تشکلات انقلابی، مترقی و آزادیخواه می خواهیم که با حضور فعال در این گردهم آیی ها، حمایت و همبستگی خود را با مبارزات زنان در ایران و  جهان اعلام کنند.

 

 

روز شنبه 24 نوامبر  گردهم آیی در مرکز شهر، با تم "زنان جهان، علیه سرکوب و خشونت بر زنان و دختران" همراه با میکروفن آزاد و موزیک

از ساعت:                    13:00  

 در :                        محل مجسمه خوک ها  Sögestraße (Schweine)

 

 

روز یکشنبه 25 نوامبر جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع " مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان" همراه با میکروفن آزاد برای حاضرین و بوفه غذاهای ملیت های مختلف

 از ساعت :                11:00

در:                          Friedrich-Ebert-Straße 20   Birati e.V.“

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – فعالین برمن

سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان) – واحد برمن


www.kaarzaar.com
                                                                  www.8mars.com

karzar.zanan.2016@gmail.com                                              zan_dem_iran@hotmail.com

www.facebook.com/kaarzaar                                                yuotube.cm/8marsorg

https://twitter.com/kaarzaar                                                 facebook.com/8marsorg

https://t.me/kaarzaar

 

                                                8mars.br@googlemail.com ایمیل تماس با واحد برمن: