روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران جهان گرامی باد

روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران جهان گرامی باد

اول ماه مه روز جهانی کارگر است. روز همبستگی  کارگران در سراسر جهان است.

روز همبستگی در مبارزه عليه  دشمن مشترک

روز همبستگی برای جهانی نوين، جهانی عاری از ستم و استثمار

روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که چهره زشت و پليد و بی رحم  نظام سرمايه داری بر کسی اذعان نيست. تاثيرات گلوباليزاسيون (جهانی شدن سرمايه) بر مردم  و بخصوص قشر کارگر و زحمتکش  روز به روز سنگينی می کنند و ثمره ای جزء « فقر، بيکاری ، عدم امينت، تقسيم ناعادلانه  ثروت، افزايش اعتياد ،فحشاء، گرسنگی ، جنگ، بی خانماني، ...» به ارمغان نياورده است. در جهانی که ستم و استثمار از ارکان پايه ای آن است و قوانين بر پايه  نظام مردسالاری  حاکم است. زنان کارگر  تحت ستم مضاعفتری بسر می برند و مبارزه آنها  برای رهائی از اين ستم مضاعفتر خواهد بود.  زيرا آگاه کردن  مردان کارگری که نمی خواهند از حق ويژه ای که نظام طبقاتی به آنان داده است دست بردارند، برعهده زنان کارگر است.  نظام مرد سالاری  با دادن اين حق ويژه به مردان قصد دارد بدين وسيله کل جامعه را آسانتر تحت کنترل خود داشته باشد و اعمال قدرت بيشتری کند.

مبارزه با قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی در ايران و ساير کشورهای اسلامی خواست عمومی زنان است.  زنان کارگر و زحمتکش که بيش از همه از اين قوانين  در رنجند، نقش مهمی در مبارزه عليه آن دارند. زيرا که زنان و دختران خانواده های کارگر و زحمتکش هستند که به خاطر فقر و بيکاری به ازدواجهای اجباری تن می دهند و يا به صيقه مردان در می آيند. و با فرار از خانه در نهايت مجبور به فروختن تن خود می شوند، و در صورت دستگيری به مجازات مرگ محکو م می شوند.

 زنان کارگر با متحد شدن با ساير جنبشهای زنان، با هدف لغو کليه اين قوانين، می توانند دستاوردهای مهمی را برای اين مبارزه تضمين کنند و از بيراهه رفتن آن در مسيرهای  صنفی و رفرميستی  جلوگيری کنند، و از دستاوردهای تجربيات زنان اقشار ديگر در زمينه مبارزه با نظام مردسالاری در جوانب مختلف آن بهره مند شوند.

بدون شرکت فعال زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل می دهند، پيروزی بر اين شرايط  ناعادانه  ناممکن است. بپاخيزيم و كل نظام استثمارگر و اين قوانين نابرابر را سرنگون سازيم و ناممکن ها را ممکن سازيم ! بايد با همبستگی  و متحد شدن در نابودی اين قوانين به پا خيزيم و جهانی عاری از ستم و استثمار را بنا کنيم. جامعه ای که زنانش در بندند، جامعه ای آزاد نمی تواند باشد. رهائی زنان به دست خود زنان مسير است.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی)-هلند

اول ماه مه 2005، 11 ارديبهشت 1384