آکسیون همبستگی با مبارزات مردم ایران و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

آکسیون همبستگی با مبارزات مردم  ایران و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا حاکمیت اش هویت خود را  با سرکوب مردم و بخصوص زنان و کشتار مخالفین خود آغاز کرد و سی سال است که ادامه دارد.

مردم با عزم و اراده شان در مبارزات سی ساله خود و بویژه مبارزات اخیر نشان دادند که در مقابل نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی؛

 نه تنها درمانده و مرعوب نشده  بلکه با خشم  و نفرت و با اراده ای راسخ تر به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

 
به همین منظور:

یکشنبه ها  از تاريخ 8 نوامبر 2009

از ساعت   15:00تا 17:00 بعد ازظهر

در دنهاخ  Het plein -Den Haag (پارلمان هلند)

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

زنده باد مبارزات جسورانه مردم

 

 
همراه با بخش  اعلامیه، موزیک و نمایشگاه عکس برگزار می گردد.

  

به صف ما به پیوندید :تا حمایت خود را از میلیون ها زن و مردی که برای رهائی خود

علیه رژیم ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، اعلام کنیم.

به صف ما بپیوندید: تا همراهی خود را با میلیونها زنی که بر علیه آپارتاید جنسی و برای رهائی خود

 در صف مقدم مبارزه علیه رژیم زن ستیز قرار گرفته اند، نشان دهیم.

به صف ما بپیوندید: تا برای آزادی هزاران زندانی سیاسی که در سیاهچالهای قرون وسطائی ارتجاع اسلامی قرار دارند، مبارزه کنیم.

 

سازمان زنان  8  مارس (ایران- افغانستان)- هلند 

Email: frida888@hotmail.com      www:8mars.com    /