فراخوان دعوت به دومین نشست زنان چپ و کمونیست

فراخوان دعوت به دومین نشست زنان چپ و کمونیست باعنوان:

 رهایی زن و سوسیالیسم

 

ستم بر زن یكی از تعیین كننده ترین شاخص های چهره ی زشت جهان امروز است. نظام سرمایه داری جهانی، مردسالاری و سلطه ی مرد بر زن را به شکل های مختلف در نظام خود نهادینه کرده است. حیات سرمایه داری بدون مردسالاری غیرقابل تصور است. بدون تحلیل و نقد این روابط تحلیلِ علمی و نقد رادیکال روابط اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و فرهنگ و ایدئولوژی آن ممكن نیست.

ظهور مارکسیسم تغییر انقلابی بیسابقه در فکر اجتماعی بشر بود و همچنان جهان بینی رهائی بخشِ جامعه ی بشری است. اعلام این حقیقت توسط مارکسیستها که ستم بر زن و ظهور جامعه ی طبقاتی هم زمان صورت گرفت، یک واقعیت تاریخی است.

تئوری های کمونیستی و عمل کردن بر مبنای آن ها، جهان را در زمینه رهائی زنان تکان داد. انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم در پاره کردن زنجیرهای ستم دیدگی زنان، رادیکال و انقلابی عمل کردند و افق های بشریت را کران تا کران گستراندند. این حقایق و گسترش آگاهی در این زمینه را باید تبدیل به تئوریهای رهایی زنان کرد.

در کشورهای سوسیالیستی، رهائی اولیه زنان، تبدیل به موتور محرکه ی دائم پیشروی سوسیالیستی نشد. به مدت چندین دهه، جنبش کمونیستی در ایران و جهان در زمینه ی رهائی زنان پیشرو عمل نکرد. حتی کوشش های پیشروی فمینیست های جهان با شعار برابری جنسیتی نادیده گرفته شد وخطری در مقابل مبارزه طبقاتی ارزیابی گردید و جنبش های کمونیستی نتوانستند از آن ها بیاموزند. این نیز بخشی از تاریخ ماست که باید کند و کاو شده و مورد نقد و بررسی  قرار گیرد، تا جنبش کمونیستی بتواند بار دیگر در این زمینه پیشگام رهایی بشریت شود.

 

دومین گردهمایی را امسال در شرایطی برگزار میکنیم که :

 

- بحران رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی شدت یافته و جناح های مختلف آن برای حفظ منافع خود ونظام به جان هم افتاده اند و از شورش و طغیان خشم زنان، جوانان و دانشجویان، کارگران و زحمتکشان، خلقهای تحت ستم و......وحشت دارند.

- بازارتلاش برای آلترناتیو سازی های گوناگون رونق گرفته و نیروهای اپوزیسیون رنگارنگ بورژوائی با کمک کشورها و احزاب امپریالیستی با برگزاری کنفرانس ها و سازمان دادن پروژه های آلترناتیوسازی رویای «تغییر از بالا» و به حاشیه راندن توده های کارگر و زحمتکش و زنان و جوان در تعیین سرنوشت جامعه را در سر می پرورانند.

- سیستم سرمایه داری جهانی در رقابت با یکدیگر در تقسیم مجدد جهان و در توجیه تجاوزات امپریالیستی  خود در کشورهایی نظیر ایران، عراق ، افغانستان و....از پرچم دروغین «رهائی زنان» ومبارزه با بنیاد گرایی اسلامی بهره جسته، در اتحاد با نیروهای ارتجاعی داخل این کشورها برای سرکوب مبارزات مردم برای دستیابی به حقوق خود بهره گرفته و با تکیه به بخش هایی از اپوزیسیون بورژوایی داخلی طرحهای تجاوزگرانه خود را به پیش میبرند. دخالت های امپریالیسم در مصر، تونس، لیبی و... برای حفظ سیستم سرکوبگر نظام سرمایه داری وابسته به خود در این کشورها می باشد. بخش بزرگی از مردم این کشورها می دانند که تنها راه نجاتشان در سرنگون کردن نظام حاکم و ایجاد دولتی است که هم دست طبقات ارتجاعی بومی و هم قدرت های امپریالیستی را از جامعه شان کوتاه کند. اما صد افسوس که هیچ حزب انقلابی کمونیستی در میدان نیست که با چنین برنامه ای که رهائی زنان از شکل های گوناگون پدرسالاری دینی و امپریالیستی در صدر آن باشد، مردم را در دست یابی به این هدف رهبری کند.

 

در این شرایط بغرنج وحساس وظیفه بزرگی بر دوش ما زنان چپ و کمونیست جهت مبارزه علیه بدیل های ارائه شده توسط قطب های ارتجاع جهانی، زنان لیبرال و فمینیست های اسلامی و ایجاد شفافیت لازم در برخورد به ستم جنسیتی و رهایی زنان قرار دارد  و اینکه‌ چرا سوسیالیزم، تنها آلترناتیو برای رهایی زنان است.

جنبش رهایی زنان نیز مانند هر جنبش اجتماعیِ دیگر متاثر از گرایشات متفاوت سیاسی وطبقاتی است. طبیعی است که در میان ما نیز تفاوت نظر وجود دارد. اما وجه اشتراک ما در نقد روابط  و سیستم سرمایه داری و بدیل ان، سوسیالیسم  است که به ما این امکان را میدهد که این تفاوتها را تبدیل به انرژی سازنده کنیم.

به قول  زنده یاد رفیق آذر درخشان،

«ما زنان چپ و کمونیست نیز باید افقها و آرزوهایمان، سیر تکامل جنبش زنان از دیدگاه ما و اهداف خود را بطور صریح، در ظرف و نهادی که به خود ما تعلق دارد مورد گفتگو قرار دهیم تا هم مبارزاتمان شفافتر، رادیکالتر و هدفمندتر پیش رود و هم زمینه جوشش فکری و شکوفایی بیشتر گردد.»

 با کدام تئوری ها، با چه افقی، با چه خط سیاسی و ایدئولوژیک پا به میدان این مبارزه تاریخ ساز خواهیم گذاشت؟.

 

ما فراخوان دهندگان  اولین نشست زنان  یک سال پیش درشهر هامبورگ با  آگاهی به کمبود افق و برنامه کمونیستی و دخالتگری نظری و عملی زنان کمونیست  در جنبش رهائی زنان، که بتواند فعالانه در جابجایی تناسب قوای موجود در جنبش زنان و کل جامعه موثر واقع شود، اقدام به بنیان گذاری این نشست کردیم. این نشست تریبونی است برای اعلام مواضع انقلابی با هدف کمک به شکل گیری قطب  کمونیستی در میان زنانی که با عزم سرنگونی جمهوری اسلامی پا به میدان مبارزه می گذارند.

 

دومین گردهمآیی نشست زنان چپ و کمونیست امسال  درشهر استکهلم  درتاریخ 1 تا 3 نوامبر 2013 برگزارمیشود.

ما از همه زنانی که می خواهند در نشست امسال سخنرانی خود را ارائه دهند دعوت می کنیم که از طریق ایمیل زیر با ارسال فشرده ای از سخنرانی خود تا تاریخ  اول ماه‌ اوت 2013  با ما تماس بگیرند.

 

زنان چپ و کمونیست

 

16 ماە مە 2013

Zanane.chap@live.com