اطلاعیه شماره ٤

زنان و مردان مبارز و آزادیخواه

روزهای جمعه‌، شنبه‌ و یکشنبه‌ ١ تا ٣ نوامبر دومین نشست زنان چپ و کمونیست با عنوان رهایی زن و سوسیالیسم در شهر استکهلم (سوئد) برگزار میشود.

روز و ساعت سخنرانی ها و موضوعات مورد بحث عبارتند از:

 جمعه‌ اول نوامبر

افتتاحیه‌: از ساعت ١٤ تا ١٥

سیمین اصفهانی: چرا الزاما پیروزی انقلابات به‌ احقاق حقوق زنان منجر نمیشود؟ از ساعت ١٥ تا ٠٥،١٦

روناک آشناگر: چرا سوسیالیسم میتواند رهایی بخش زنان باشد؟ از ساعت، ١٠،١٦  تا ١٥،١٧

استراحت شام و صرف چای و شیرینی ١٥،١٧ تا ١٥،١٨

زمان مسعودی: مقایسه‌ تطبیقی در حوزە کار خانگی و کار اجتماعی زنان  -در  آلمان شرقی و غربی (سابق).  از ساعت ٢٠،١٨ تا ٢٥،١٩

نمایش فیلم کوتاه‌ و دکلمه‌ یک شعر و یک سرود از  ساعت ٢٥،١٩ تا ٢٠

روز شنبه‌ دوم نوامبر

شروع ساعت 10 صبح

مریم جزایری: رهائی زن در تئوری و پراتیک کمونیستی  از ساعت ١٥،١٠  تا  ٢٠،١١

مینا زرین: نگاهی متفاوت به‌ مقوله‌ حرکت بسوی رهایی زنان از ساعت  ٢٥،١١ تا  ٣٠،١٢

صرف نهار از ساعت ٣٥،١٢ تا ٣٥،١٣

عاطفه کشمیری: رهائی زنان در چین سوسیالیستی از ساعت   ٤٠، ١٣ تا ٤٥،١٤

شهرزاد مجاب: فمینیسم - امپریالیستی و " جنگ علیه زنان" در خاورمیانه از ساعت ٥٠،١٤  تا ساعت ٥٥،١٥ 

دکلمه‌ شعر و نمایش فیلمی کوتاه‌ از ساعت ٥٥،١٥ تا ساعت ٢٠،١٦

استراحت  و چای بعدازظهراز  ساعت ٢٠،١٦  تا ١٠،١٧

برنامه‌ هنری شامل چند ترانه‌ و سرود با شرکت هنرمندان رویا صادقی وگلاله‌ آقابرائی از ساعت ١٠،١٧ تا ٣٠،١٨

  صرف شام و چای  از ساعت ٣٠،١٨ تا ٢١

یکشنبه‌ سوم نوامبر

شروع ساعت ١٠ صبح

ارزیابی نشست و برنامه‌ ریزی برای آینده‌ از ساعت ١٥،١٠  تا ساعت٣٠،١٢

استراحت نهار و صرف چای و شیرینی از ساعت  ٣٠،١٢ تا ساعت  ٣٠،١٣

پایان نشست و اختتامیه‌ از ساعت٣٠،١٣  تا ٣٠، ١٤

باشرکت خود در نشست ودخالت در مباحث آن، به‌ نشست غنای بیشتر ببخشید.

توضیحات جانبی:

زمان سخنرانان ٢٥ دقیقە، بحث پیرامون مبحث٣٠ دقیقە و جواب سخنرانان بە سوالات در پایان هر مبحث ١٠ دقیقە خواهد بود.

ما تلاش میکنیم امکان مشارکت در برنامە همزمان، از طریق پالتاک و حتی المقدور از طریق سکایپ نیز در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

آدرس اسکایپ

Zanane-chap

آدرس اتاق پالتاکی

Education, other

Zanane chap 1

 

هزینه‌ اقامت در صورت نیاز بە هتل نزدیک: در اتاق 4 تخته‌ با صبحانه‌، برای هر نفر و هر شب 250 کرون است. هتل دیالوگ, شهرهولمن.

شماره‌ تلفن هتل برای رزرو جا  004687101674 و 004687101684

Hotel Dialog

Dialoggatan 1 141 75 Kungens kurva

در صورت نیاز به‌ اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن: 0704537069  از داخل سوئد و شماره‌ 0046704537069 ، از خارج از سوئد تماس بگیرید.

آدرس : اکسلس بری توری ٣ از هر فرودگاه میتوانید با اتوبوس بە مرکز شهر استکهلم بیائید، سپس از طریق مترو یا تونل بانان بطرف نورشبوری قطار سوار شدە در آکسلس بری پیادە شوید. پس از خروج از  ایستگاە قطار، ٢ دقیقە پیادە بطرف سمت راست. اگر با اتومبیل بە محل نشست می آئید، هگرشتن وگن ٢٥٠ خیابان پشت سالن است.                                                                       

 Tunnelbanan (metro) from Stockholm city to Norsborg

Station: Axelsberg, Axelsberg torg 3

لینک و نقشه‌ محل برگزاری را از این آدرس ببینید:

  http://www.hitta.seسپس در چهارگوشە سمت چپ بنویسید: Axelsberg torg 3

  و در خانە سمت راست  Stockholm

 

 

زنان چپ و کمونیست، ٢٨ اکتبر  ٢٠١٣