8 مارس روز جهانی را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم!

سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه تشکل های زنان فرانسه و دیگر زنان از نقاط مختلف جهان با راهپیمائی پاریس برگزار می کند.

این راهپیمائی :

جای هر زنی است که برای جدائی دین از دولت مبارزه می کند!

جای هر زنی است که قلبش از بردگی خواهرانش تحت حکومت های اسلامی در خاورمیانه لرزیده است!

جای هر زنی است که برای رهائی خود از بردگی تلاش می کند!

جای هر زنی است که حاضر نیست به خشونت علیه زنان در سراسر جهان تن دهد!

جای هر زنی است که می خواهد نقطه پایانی بر فرودستی زنان بگذارد!

 

به هم بپیوندیم تا روز جهانی زن در مبارزه علیه خشونت دولتی،اجتماعی و خانگی بر زنان، علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هر وسیع تر و با شکوه تر برگزارکنیم.

زمان:

جمعه 8 مارس 2013 ساعت 18.30 از میدان استالینگراد به سمت میدان باستیل

مکان:

Paris – Place de Stalingrad

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- پاریس

2 مارس 2013