در راهپیمایی روز جهانی زن در برمن شرکت کنیم!

 انقلاب واقعی بدون رهایی زنان میسر نیست!

در راهپیمایی روز جهانی زن در برمن شرکت کنیم!

در تمام جهان، هر گونه دستاوردی در زمینه حقوق زنان مدیون مبارزه آگاهانه و متحد خود زنان بوده است.

زنان ایران که قربانی ۳۹ سال سرکوب عریان از سوی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی بوده اند، اکنون در صف مقدم مبارزات مردمی ضد حجاب اجباری اند. تظاهرات روز زن در برمن، فرصتی است که در آن نه تنها از خیزش مردم حمایت کنیم ، نه تنها مبارزات زنان علیه خشونت گسترده و فرودستی مطلق آنان را بازتاب دهیم ، بلکه اوج درماندگی و ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی در اجبار حجاب بر بدن زنان را نشان دهیم. 39 سال جنگ بی وقفه علیه ما زنان هر روز به طور وحشیانه و با زور نیروی نظامی در جریان بوده است... ما ۳۹ سال است که در لحظه لحظه زندگی مان، در کوچه و خیابان، در دانشگاه و مدرسه، در محیط کار، در خانه و حتا رختخواب هایمان، با قوانین قرون وسطایی این رژیم  جنگیده ایم. با مرتجع ترین و زن ستیز ترین رژیمی که  اسارت زنان ماهیت ایدئولوژیک – سیاسی آن است، مبارزه کرده ایم.

به ما بپیوندید تا همه با هم اعلام کنیم که حجاب اجباری این پرچم رژیم تئوکراتیک دینی جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهیم سپرد. ما زنجیرهای اسارتمان را پاره خواهیم کرد، و آزادی و برابری مان را به کف خواهیم آورد. به ما بپیوندید تا با تمام نیروی مان در این تظاهرات صدای میلیون ها زن در ایران را به گوش زنان آزادیخواه و مبارز برسانیم.

به ما بپیوندید تا صدای آگاهانه ی اعتراض خود را با مبارزات جسورانه ی زنان ایران و دختران خیابان انقلاب پیوند دهیم تا همه با هم در هر جا که هستیم سهمی از  مبارزات زنان در سرنگونی انقلابی این رژیم زن ستیز  داشته باشیم.

آزادی جامعه در گرو آزادی زنان است!زنده باد مبارزات زنان!

پنجشنبه8 مارس 2018

ساعت 16 ظهر

از

Ziegenmarkt

 

سازمان زنان ۸ مارس (ایران-افغانستان)- آلمان /برمن

کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان در ایران /برمن

www.8mars.com  /  www.kaarzaar.com