جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس

مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!ارائه دهندگان بحث: وجيهه قانی و فريدا فراز

زمان : يکشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱/ ۲ آبان (عقرب) ۱۴۰۰

ساعت: ۱۹:۰۰/ اروپای مرکزی

۲۰:۳۰ / ايران

۲۱:۳۰ / افغانستان

اتاق: نشريه هشت مارس

https://www.clubhouse.com/event/MznlyDo۹