بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع:

چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟

زمان:

يکشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱

۲۳ آبان (عقرب) ۱۴۰۰

ساعت: ۱۷:۰۰ / اروپاي مرکزي

۱۹:۳۰ / ايران

۲۰:۳۰ / افغانستان

کلاب هاوس : نشريه زنان هشت مارس

https://www.clubhouse.com/join/%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%B۱%D۹%۲۰%۸A%D۹%۸۷-%D۸%B۲%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۷%D۸%B۴%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۳/SdqW۶۹xq/P۰r۳dGBZ

لطفا این دعوتنامه را به ارتباطات خود بفرستید.

@hashtemars