فراخوان: در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جانیان گشت ارشاد، مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگر در لندن جمع می شویم!در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جانیان گشت ارشاد، مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگرجمع می شویم تا صدای اعتراض خانواده مهسای مان، صدای اعتراض زنان در کردستان، صدای اعتراض مردم کردستان و تهران و سراسر ایران را را به گوش مردم مترقی برسانیم.

جمع می شویم تا به مردم آزادیخواه و مترقی لندن بگوئیم که نیروهای سرکوبگر رژیم مهسا امینی این زن جوان را به خاطر حجاب به قتل رساندند. بگوئیم که این رژیم چهل و سه است که با حجاب اجباری، با قوانین ضد زن و فرهنگ پدرسالارانه از زنان قربانی می گیرد. قربانی حجاب اجباری، قربانی قتل های «ناموسی» ، قربانی تجاوز در زندان، قربانی اسید پاشی، قربانی حاملگی اجباری، قربانی فرهنگ پدرسالارانه که هر روز زن و زن هایی به جرم زن بودن به قتل می رسند. بگوئیم که قتل مهسا، از روی یاس و استیصال رژیمی است که در برابر اشکال گوناگون مبارزات زنان علیه حجاب اجباری چنان ضربه ایدئولوژیک محکمی خورده است  که می خواهد این چنین از زنان انتقام بگیرد. بگوئیم که زنان با مبارزه و مقاومت شان علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های ستم جنسیتی این رژیم ضد زن را عاجز کرده اند!

بگوئیم که ژینا جان تو نمردی و نامت رمز است، رمز ادامه مبارزه برای سرنگونی انقلابی این رژیم جنایتکار که ترا به قتل رساند!

این انتظار از همه کسانی که قلب شان از قتل مهسا به درد آمده این است که در این آکسیون اعتراضی شرکت کنند!

انتظار این است که در برابر این جنایات سکوت نکنیم!

زمان: یکشنبه ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢ ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر

مکان     kensington London W8 5DD

شماره پلاک 50

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-لندن