گزارش تظاهرات مردم علیه اجلاس گروه بیست در شهر تورنتو

تورنتو در روزهای جمعه و شنبه شاهد بزرگترین تظاهرات در تاریخ خود بود. بیش از پنجاه هزار نفر از فعالین جنبش زنان ، کارگران، تشکلات و احزاب سوسیالیست و مائویست، جوانان دختر و پسر از شهرهای مونترال؛ ونکور و اتاوا و حتی واشینگتن و نیویورک و دیتروت در تورنتو گرد آمدند تا خشم خود را از نظم موجود با شعارهای رادیکال و ضد سرمایه داری اعلام کنند. شعارهائی هم چون:  "بحران را از جیب ما نپردازید!" " زنده باد سوسیالیسم"  " مرگ بر کاپیتالیسم"، "دمکراسی را تماشا کنید- پلیس را تماشا کنید!"و.....

فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز در این تظاهرات ضد سرمایه داری نقش فعالی را بر عهده داشتند.

به گفته مسئولین پلیس حداقل بیست هزار پلیس برای مقابله با تظاهر کنندگان از سراسر کانادا در شهر تورنتو بسیج شده بودند. بیش از یک میلیارد دلار برای امنیت این کنفرانس هزینه شد. جوانان بخشم آمده با شورش و تظاهرات خود  برای یک روز دان تان تورنتو را در اختیار خود داشتند. در حالیکه ستونهای وسیع پلیس با سپر و گارد کامل مانع پیشروی تظاهر کنندگان به محل متینگ بودند، جوانان با حمله به بانکها و فروشگاههایی که سمبل نظام سرمایه داری بودند و با شکستن شیشه های آنها خشم و نفرت خود را از نظم موجود فریاد می زدند. استارباکس سمبل  کافی شاپ امریکایی ازحامیان اسرائیل در سرکوب مردم فلسطین  مرکز خشم و حمله این جوانان بود. در طی حمله تظاهر کنندگان چندین ماشین پلیس به آتش کشیده شد.

 شهر تورنتو کماکان در حالت جنگی کامل بسر میبرد. جنگ و گریز بین تظاهر کنندگان و پلیس کماکان ادامه دارد. طبق اخبار رسمی تا کنون 900 نفر دستگیر شده اند. مردم خشمگین یک صدا فریاد می زدند: پلیس فاشیست به خانه ات برو.

تظاهرات روزهای جمعه و شنبه فریاد رسای مردمی بود که با تمام وجود حکم ابطال نظام پوسیده و تنیده در خون وچرک سرمایه داری را صادر کرده اند. نظامی که جز با مکیدن خون میلیونها انسان زحمتکش نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. نظامی که شنیع ترین جنایتها در سایه قانون و احترام به مالکیت خصوصی عملی میشود.  نظامی که  جز گرسنگی ؛ اعتیاد؛ جنگ؛ و فحشا  هیچ ثمری برای بشر نداشته است . نظامی که ستم و خشونت علیه زنان در آن بیداد می کند.

جهان تشنه نظام دیگری است؛ نظامی که سود در فرماندهی نباشد. نظامی که زنان به برابری و آزادی دست یابند. نظامی که در آن اثری از هیچ ستم طبقاتی ؛ جنسی؛ نژادی؛ ...  نباشد.  امروزخروش دهها هزار انسان در تورنتو و میلیونها انسان در سراسر جهان  این واقعیت را باردیگر به ما خاطر نشان میکند که جهانی بدون ستم و استثمارممکن است .

 سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان) – تورنتو

27 ژوئن 2010      

www.8mars.com         zan_dem_iran@hotmail.com

تصاویری از تظاهرات مردم علیه اجلاس گروه بیست 2010 در تورنتو